Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Na prodejce, kteří před zahájením topné sezóny zásobují spotřebitele tuhými palivy, se ve 3. čtvrtletí zaměřila také Česká obchodní inspekce. Na základě předchozích zjištění, že nejčastěji jsou spotřebitelé poškozováni tím, že jim dodavatel za plnou cenu dodá méně paliva, byly kontroly zaměřeny nejčastěji na poctivost prodeje. Také letošní kontroly potvrdily, že polovina zjištěných nedostatků se týkala nedodržení deklarované hmotnosti dodaného paliva a následně nesprávného účtování. Vzhledem k výsledkům kontrol, pro spotřebitele velmi nepříznivým, budou inspektoři ČOI objednané dodávky tuhých paliv do domácností průběžně kontrolovat až do konce roku.

V období od 1. 7. do 30. 9. 2014 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, při prodeji pevných paliv provedeno celkem

59 kontrol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno celkem v 27 případech, tj. 45,8 %.  

Zjištěná porušení a uložené sankce

Nejčastější porušení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), a dalších předpisů:

  • ve 13 případech bylo zjištěno, že prodávající porušil povinnost prodávat výrobky ve správně hmotnosti, míře nebo množství a ve 2 případech neumožnil spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů
  • 11 prodávajících porušilo při prodeji tuhých paliv informační povinnosti vůči spotřebitelům
  • v 6 případech nebyli kontrolní pracovníci v postavení spotřebitele řádně seznámeni s cenou nabízených výrobků
  • o vlastnostech prodávaných výrobků prodávající řádně neinformovali spotřebitele v 5 případech
  • v 1 případě bylo zjištěno porušení zásad poctivosti prodeje
  • v 1 prodávající porušil ustanovení zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Závěr

Je velmi pravděpodobné, že zájem spotřebitelů o tuhá paliva bude přetrvávat i ve 4. čtvrtletí. S ohledem na nedostatky zjištěné při jejich prodeji, budou kontroly České obchodní inspekce pokračovat až do konce roku. Pro lepší informovanost spotřebitelů připomínáme opakovaně informace a doporučení zejména pro nákup uhlí.

Rady spotřebitelům

Spotřebitel má právo, aby mu objednané palivo bylo dodáno ve správné hmotnosti a prodávající je povinen umožnit kontrolu správné hmotnosti objednávky (její převážení). Požádá-li spotřebitel předem, tj. při objednávce, o možnost být při nakládce a vážení uhlí před rozvozem, měl by mu prodávající vyhovět. Pokud odmítne nebo bude hledat výmluvy, proč to nejde, měl by spotřebitel zvážit změnu prodejce. V opačném případě se vystavuje riziku, že bude ošizen.

Spotřebitel by se měl zajímat také o to, v jakých podmínkách je uhlí určené k rozvozu skladováno, a pokud se uhlí rozpadne ve sklepě na prach v rozmezí několika dnů až dvou týdnů po dodávce, měl by tuto dodávku reklamovat. Rozpad uhlí svědčí o tom, že jeho uskladnění nevěnoval prodejce náležitou péči.

Spotřebitel by měl odmítnout převzít dodávku mokrého uhlí, a to z bezpečnostních důvodů – při následném skladování mokrého uhlí hrozí jeho samovznícení.

Na nepoctivé jednání při prodeji uhlí může každý spotřebitel upozornit nejbližší inspektorát České obchodní inspekce nebo poslat podání na e-podatelnu (přes www.coi.cz).

Zdroj: ČOI