Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Zmocněnec

Je běžné, že senioři, kteří se stali obětí trestného činu,  byli jinak poškozeni např. nekalými praktikami, či se např. dostali do sporu se smluvním partnerem, se z různých důvodů obávají sami vystupovat, ať již v rámci různých řízení trestních či správních, či dokonce v komunikaci s druhou stranou sporu. Pokud se jim nedostane pomoci při překonání jejich obav, často se stává, že raději rezignují a trestný čin, přestupek či správní delikt nenahlásí nebo jiný problém neřeší, což může mít velice negativní následky.

Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, je zastoupit seniora na základě plné moci.

Zástupce poškozeného v trestním řízení – Zmocněnec

Poškozený, který byl poškozen v souvislosti se spácháním trestného činu, má právo být v rámci trestního řízení zastoupen zmocněncem, kterého si zvolí a dá mu plnou moc.

Zmocněncem může být každá osoba, která je zcela způsobilá k právním úkonům. Může jím být nejen právník, tak také laik, který není v oblasti práva blíže vzdělán (např. rodinný příslušník, přítel či jiná osoba, ke které chová poškozený důvěru).

Zmocněncem nemůže být osoba, která v dané trestní věci vystupuje jako svědek, znalec nebo tlumočník.

Zmocněnec je oprávněn za poškozeného činit návrhy, ať již na policii či u soudu, podávat žádosti či opravné prostředky, může se zúčastnit všech procesních úkonů, kterých se může zúčastnit sám poškozený. Kromě toho poskytuje poškozenému morální, psychologickou, příp. též právní pomoc a podporu.

Jediné co zmocněnec nemůže je podat místo poškozeného u soudu svědeckou výpověď!!!

V případě, že bude senior předvolán k trestnímu řízení jako svědek, vysvětlete mu práva a povinnosti, které z tohoto postavení vyplývají.

Obdobně můžete seniora zastoupit také např. v případě podání podnětu dozorovému orgánu, např. České obchodní inspekci…

Plná moc podle občanského zákoníku

Smluvní zastoupení je dobrovolné a záleží pouze na vůli stran – zmocnitele, zda se rozhodne nechat zastoupit a zmocněnce, zda zmocnění příjme. Zastoupení vzniká písemnou či ústní dohodou mezi těmito dvěma osobami.

Tzv. Plná moc je vlastně potvrzením (dokladem), kterým se zmocněnec prokazuje vůči třetím osobám, osvědčuje existenci dohody mezi smluvními stranami a  rozsah zástupcova oprávnění…

Pro plnou moc volte raději vždy písemnou formu.

Občanský zákoník nevyžaduje, aby podpisy na plné moci byly úředně ověřeny. Často se však při řešení běžných záležitostí např. s úřady můžeme setkat, že úředně ověřené podpisy na plné moci vyžadují. V některých případech tuto povinnost může stanovit zvláštní právní předpis nebo jde jen o pravidlo daného úřadu.

Vyžaduje-li se pro právní jednání ke kterému plná moc směřuje dokonce nějaká zvláštní forma (např. notářský zápis), udělí se plná moc v téže formě!