Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Předváděcí akce

Senioři jsou stále častěji vystavování tlaku ze strany obchodníků, nejrizikovější je osobní nátlak na uzavření smlouvy mimo prostory, které jsou jinak obvyklé k podnikání, a to zejména na předváděcích akcích, na veřejných prezentačních akcích, na ulici nebo přímo u spotřebitele doma .

Důležitou informací je, že od takto uzavřené smlouvy je možné odstoupit do 14 dní, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce pro spotřebitele!  

To platí pokud prodávající písemně upozornil spotřebitele na toto právo odstoupit od smlouvy, jestliže tak prodávající neučinil, má spotřebitel právo odstoupit do 1 roku a 14 dnů od uzavření smlouvy. 

Obsahem tohoto poučení by měly být veškeré podmínky, lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva. Spotřebitel musí od podnikatele obdržet také formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu má usnadnit výkon tohoto práva.

Pokud není obsahem poučení také informace o tom, že spotřebitel nese v případě odstoupení náklady spojené s vrácením zboží, pak tyto náklady podnikatel spotřebiteli musí uhradit.

Veškerá sdělení musejí být jasná a srozumitelná, tzn. musí jim porozumět každý průměrně rozumný člověk. To, zda veškeré informace spotřebitel obdržel, musí prokazovat podnikatel. 

Nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do 1 měsíce.

V případě odstoupení od smlouvy si strany smlouvy vracejí navzájem poskytnutá plnění – spotřebitel prodávajícímu zboží, prodávající spotřebiteli peníze. Od 1. 1. 2014 k tomu stanoví nový občanský zákoník pro obě strany lhůtu 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

POZOR – prodávající není povinen vrátit peníze dříve, než obdrží zboží od spotřebitele nebo spotřebitel alespoň prokáže, že zboží odeslal. KUPUJICÍ MUSÍ ZBOŽÍ VRÁTIT JAKO PRVNÍ

Úpravu smluv takto uzavřených nalezneme v novém Občanském zákoníku v § 1820 a násl. Tento předpis  od 1. 1. 2014 přinesl větší ochranu spotřebitele při nakupování na předváděcích akcích:

– nově se za takovou smlouvu považuje také smlouva, která je sice uzavřena v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, avšak k uzavření došlo bezprostředně poté, co byl spotřebitel osloven mimo tento prostor, např. pokud prodávající osloví, tzv. odchytne potenciálního zákazníka na ulici, pozve jej do prodejny, kde následně dojde k uzavření smlouvy,

nově odstoupení stačí ve 14 denní lhůtě odeslat. Spotřebitel může, ale nemusí využít formulář na odstoupení, který od podnikatele obdržel,

– spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti!

Odstoupit od smlouvy však nelze ve všech případech. Zákon počítá také s určitými výjimkami, které na druhou stranu chrání podnikatele před zneužitím tohoto práva ze strany spotřebitele.

Jedná se zejména o případy, kdy se jedná např. o:

– zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

– zboží, které podléhá rychlé zkáze,

– zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

– CD, pokud je porušen původní obal,

– koupi nemovitosti nebo nájem bytu,

– smlouvu o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů),

– ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

– smlouvu o přepravě osoby,

– smlouvu o zájezdu,

– zdravotní péči, sociální služby,

– koupi prostřednictvím prodejních automatů,

atd.

Některé firmy stále mylně informují spotřebitele o nemožnosti odstoupení v případě smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele (podomního prodejce) za účelem objednávky domů. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy také v tomto případě. 

Vzor pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete uplatit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů – § 1829 NOZ, vyplňte tento formulář a pošlete jej prodávajícímu.

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát

(zde spotřebitel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):


Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)


Datum objednání (*) /datum obdržení (*)


Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


Adresa spotřebitele/spotřebitelů


Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte.