Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Trestní oznámení

Trestní oznámení je oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.

Trestní oznámení může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený! V případě trestného činu spáchaného na seniorovi, který z osobních důvodů nemůže nebo nechce podat trestní oznámení sám, je možné, aby jej podala jiná osoba, např. rodinný příslušník, pečovatel…

Postup při podání trestního oznámení

Lze jej učinit písemně, ústně do protokolu, elektronicky, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. V případě písemného trestního oznámení doporučujeme odeslat oznámení doporučeně nebo si nechat potvrdit doručení na kopii oznámení u pracovníka podatelny policie nebo státního zastupitelství.

Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR (ideální je podat trestní oznámení na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu). Trestní oznámení je povinen přijímat i státní zástupce. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit, tj. prošetřit, zda došlo ke spáchání trestného činu.

Oznamovatel může požádat o vydání potvrzení o převzetí trestního oznámení a žádat, aby byl do 1 měsíce od oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních (uveďte do protokolu nebo v písemném oznámení např. „žádám, abych byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno“).

Oznamovatel by měl doložit, na jakém základě činí závěr o podezření ze spáchání trestného činu (např. listinné nebo věcné důkazy, specifikace výše škody, rozsah zranění).

Forma a obsah trestního oznámení nejsou stanoveny, doporučujeme však formulovat trestní oznámení srozumitelně a stručně tak, aby bylo zřejmé, kdo oznámení činí (včetně přesné totožnosti a adresy), kdy a kterému policejnímu útvaru bylo oznámení podáno. Dále doporučujeme zodpovědět následující otázky:

Kdo se trestného činu dopustil?
– totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.
Co se stalo?
– popis skutku
Kde k události došlo?
– místo spáchání skutku
Kdy došlo k události?
– doba spáchání skutku
Jak k události došlo?
– popis jednání všech zúčastněných osob
Čím byl trestný čin spáchán?
– pokud byla použita zbraň nebo nástroj
Proč se podle názoru oznamovatele čin stal?
– jaký byl motiv pachatelova jednání
Jaké následky pro oběť měla?
– např. újma na zdraví, újma na majetku atd.

Zdroj: www.policie.cz

Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda, morální nebo jiná škoda (poškozený), má také další práva např. právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisu a jejich částí (podrobněji viz. práva poškozeného).