Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Práva oběti trestného činu

Stali jste se obětí trestného činu?

Za oběť trestného činu se dle zákona o obětech trestných činů považuje fyzická osoba,

 • které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví,
 • způsobena majetková nebo nemajetková újma,
 • nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich.

Zvlášť zranitelnou obětí trestného činu jste se stali, jestliže:

 • jste osoba mladší 18 let (dítě)

 • jste osoba, která je postižená fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, které brání plnému uplatnění ve společnosti,

 • jste obětí trestného činu obchodování s lidmi,

 • jste obětí trestného činu v sexuální oblasti, nebo trestného činu zahrnujícímu násilí nebo pohrůžku násilí, jestliže je zde riziko vzniku druhotné újmy.

Práva obětí trestných činů upravuje Zákon Č.45/2013SB., O obětech trestných činů a o změně některých zákonů. Tento zákon se vztahuje i na případy trestných činů spáchaných před jeho účinností.

Jako oběť trestného činu máte právo podat trestní oznámení (oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin).

Můžete se obrátit s žádosti o pomoc psychologického a sociálního poradenství, právní pomoc, právní informace nebo restorativní programy na subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Kontakt na tyto subjekty je přístupný na internetu (www.justice.cz) nebo Vám bude předán.

Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí, můžete tyto subjekty požádat o bezplatnou odbornou pomoc ( kromě trestného činu zanedbávání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku, nevzniklo-li tímto činem nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek).

Při hrozícím nebezpečí v souvislosti s pobytem pachatele na svobodě mohou být přijata opatření k zajištění Vašeho bezpečí, tj. utajena Vaše totožnost, poskytnuta krátkodobá ochrana, zvláštní ochrana, vykázaná osoba ze společného obydlí, nebo vydáno předběžné opatření ve vztahu k pachateli.

Policejní orgán, u kterého byla věc oznámena, Vám podá informace o stavu řízení nebo Vás neprodleně informuje o postoupení věci na jinou policejní součást.

 

Po podání trestního oznámení následují obecně tyto etapy trestního řízení:

Přípravné řízení

Úkolem přípravného řízení je připravit řízení před soudem, má neveřejný charakter:

 • můžete navrhnout, aby soud uložil povinnost obžalovanému nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, nebo vydat bezdůvodné obohacení,
 • může Vás doprovázet důvěrník,
 • můžete se nechat zastupovat zmocněncem,
 • můžete prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování.

Hlavní líčení

Hlavní líčení probíhá před soudem, je těžištěm pro rozhodování o vině a trestu.

 • jako poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, můžete odvoláním napadnout rozsudek pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení.

Vykonávací řízení

vykonání pravomocného rozsudku.

Policejní orgán a státní zástupce Vám na Vaši žádost poskytne:

 • pravomocné rozhodnutí, kterým se řízení končí, popř. informaci, že trestní řízení nebylo zahájeno: informace o stavu trestního řízení je předána pouze tehdy, pokud tím není ohroženo dosažení účelu trestního řízení
 • informaci o stavu trestního řízení
 • informaci, na který orgán se můžete obrátit s žádostí o vyrozumění v souvislosti s pobytem obviněného (odsouzeného) na svobodě a kontakt na příslušný orgán

 

Pokud Vám byla nesprávným úředním postupem nebo rozhodnutím způsobena škoda nebo nemajetková újma, máte možnost uplatnit vůči státu nárok na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

 

Jako oběť máte další práva:

 • na informace v jazyce, o kterém prohlásíte, že mu rozumíte, nebo v úředním jazyce státu, jehož jste občanem!
 • na oddělení Vašich osobních údajů odděleně od spisu tak, aby se s nimi mohly seznamovat pouze oprávněné orgány!
 • na přijetí opatření k zabránění kontaktu s pachatelem, na možnost podat námitku proti zaměření otázky a poznamenání této otázky do protokolu!
 • na výslech v přípravném řízení osobou takového pohlaví, jaké si zvolíte!
 • na doprovod důvěrníkem!
 • na prohlášení o dopadu trestného činu na Váš život v kterémkoliv stadiu trestního řízení!

Jako zvlášť zranitelné oběti Vám náleží také právo

 • na přibrání tlumočníka stejného nebo opačného pohlaví
 • na výslechu stejnou osobou v případě opakovaného výslechu
 • na zamezení bezprostředního vizuálního kontaktu s osobou podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s osobou, proti níž se trestní řízení vede.

Nárok na peněžitou pomoc od státu

Nárok na peněžitou pomoc poskytovanou státem mají oběti, kterým vznikla nemajetková újma,  v těchto případech:

– bylo-li v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, nebo byla způsobena těžká újma na zdraví,

– případně oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a

– dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby.

Nárok mají také pozůstalí po oběti trestného činu, která zemřela v důsledku trestného činu (rodiče, manžel/ka, registrovaný partner, dítě nebo sourozenec zemřelého, který současně v době jeho smrti s ním žil v domácnosti, nebo byl osobou, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu).

Peněžitá pomoc se v takových případech poskytne, pokud nemajetková újma, škoda na zdraví nebo škoda vzniklá v důsledku smrti způsobené trestným činem nebyla plně nahrazena.

Účelem peněžité pomoci je pomoc při překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem.

Výše odškodnění

Oběti trestného činu, které bylo ublíženo na zdraví, se poskytuje odškodnění v paušální částce 10 000 Kč nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením.

Oběti trestného činu, které byla způsobena těžká újma na zdraví, se poskytuje odškodnění v paušální částce ve výši 50 000 Kč nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením.

Pozůstalým po oběti trestného činu se poskytuje odškodnění v paušální částce od 175 000 Kč do 200 000 Kč pro každého pozůstalého, peněžitá pomoc poskytovaná více obětem nesmí ve svém součtu přesáhnout částku 600 000 Kč.

Kdy stát peněžitou pomoc neposkytne?

Stát peněžitou pomoc neposkytne jestliže osoba, která žádá:

 • je stíhána jako spoluobviněná v trestním řízení vedeném pro trestný čin, v důsledku kterého byla poškozena na zdraví nebo jí byla způsobena nemajetková újma, nebo byla účastníkem takového trestného činu,
 • nedala souhlas k trestnímu stíhání pachatele trestného činu v případě, kdy tento souhlas je podmínkou zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm, anebo vzala-li takový souhlas zpět,
 • neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost zejména tím, že bez zbytečného odkladu bez vážného důvodu nepodala oznámení o trestném činu, v souvislosti s nímž požaduje náhradu škody nebo nemajetkové újmy, nebo jako svědek v trestním řízení využila s odvoláním na svůj poměr k pachateli práva odepřít výpověď.

Peněžitá pomoc může být také snížena nebo ji stát vůbec nepřizná s přihlédnutím k sociální situaci oběti a k tomu

Případným žadatelům o peněžitou pomoc doporučujeme konzultovat podmínky a formulování žádosti s profesionálními organizacemi, které se zaměřují na pomoc obětem trestných činů, např.  s pracovníky probační a mediační služby nebo přímo s právníky se zaměřením na danou problematiku.