Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Násilí

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. se specializuje zejména na problematiku podvodného uzavírání smluv a dalších především majetkových trestných činů páchaných na seniorech. Problematika trestných činů páchaných na seniorech je však mnohem širší. Senioři bývají nezřídka vystaveni násilí a to nejen nahodilému, ale často dlouhodobému v domácím prostředí či v zařízeních sociálních služeb. Osvěty ohledně problematiky domácího násilí není podle našeho názoru nikdy dost a každá informace může někomu pomoci.

S laskavým svolením těch nejpovolanějších, jejichž práce si nesmírně vážíme a podporujeme ji, Vám touto cestou zprostředkováváme informace k problematice násilí na seniorech Bílého kruhu bezpečí, o. s. .

Násilí na seniorech 

S přibývajícím věkem ubývá fyzických sil, ubývá přátel a sociálních kontaktů. Přibývá zdravotních omezení, různých potíží a nemocí. Mění se rozložení sil ve vztazích k druhým lidem. Dochází k posunu z pozice více či méně samostatné nezávislé osoby do postavení osoby více či méně nebo dočasně závislé na jiných. Tato nerovnováha ve vzájemném postavení se může v podmínkách sociální izolace a při nerespektování lidské důstojnosti prohlubovat až do podoby nadvlády jedné strany nad druhou.

Domácí násilí je naučené chování ve vztahu mezi blízkými lidmi. Jeho projevy ve stáří mohou být vyvrcholením předchozích špatných vztahů, ale může se projevit také naprosto nečekaně, například při onemocnění, které vyžaduje dlouhodobější péči druhé osoby a není možné ji zajistit jinak.

 Životní situace, které podporují vznik domácího násilí ve vyšším věku:

• závislost, sociální izolovanost a nedostatek sebedůvěry
• dlouhodobé závažnější onemocnění
• návrat dospělých dětí k rodičům (často se jedná o osoby, které nejsou ve svém osobním životě příliš úspěšné, rozvedly se, přišly o byt, nemají práci, jsou závislé na alkoholu nebo jiných omamných látkách)
• soužití starých rodičů s duševně nemocnými dospělými dětmi (rodiče postupně ztrácí autoritu, mají z nich strach a snaží se je dostat na léčení)

 Kde hledat pomoc a podporu:

• v nejbližším okolí

• na linkách důvěry

• v Intervenčních centrech

• v krizových centrech

• u sociálních pracovnic a pracovníků

• u psychologů, právníků

• u organizací zaměřených na pomoc seniorům

• u dalších organizací pomáhajících osobám ohroženým domácím násilím

• na městském (obecním) úřadě

 V akutní situaci je nutné přivolat:

 • Policii ČR na lince 158, která může na místě rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí a o zákazu navazování kontaktu a styku s ohroženou osobou na dobu 10 dnů. Policie následně předá informaci o vykázání příslušnému Intervenčnímu centru, které do 48 hodin po policejním zákroku kontaktuje osobu ohroženou a nabídne ji pomoc a podporu.

• záchrannou lékařskou službu

 K vyřešení situace je také možné na čas ze společně obývaného bytu nebo domu odejít a řešit situaci z bezpečného a klidného místa s odbornou podporou a pomocí sociálních pracovnic, psychologů a právníků. Dočasné útočiště lze hledat:

• v léčebných zařízeních
• v azylových domech
• v krizových centrech
• u příbuzných a známých
• v pečovatelských domech, domovech důchodců a penzionech pro důchodce

• Pomůže i vytvoření si široké sítě pomoci – přátel, rodiny, sousedů, odborníků. Tito lidé mohou pomoci v nouzi. Je dobré předem si s nimi domluvit co je potřeba a co mohou a jsou schopni udělat (mohou například přivolat Policii ČR, záchrannou službu a podobně).

• Aby se situace obrátila k lepšímu, je často nutné úplně přerušit kontakty s násilnou osobou. Kontakt může zmařit všechny předchozí kroky, a může vést i k napadení. Pokud se jednání nedá vyhnout, mělo by k němu dojít v bezpečném prostředí a za přítomnosti další osoby. Jednáním také lze pověřit jinou osobu (např. právníka nebo důvěryhodnou osobu z okolí).

• K domácímu násilí dochází také ve vztazích, kde jsou senioři ohrožováni násilným chováním ze strany svých dětí či vnuků. V těchto případech často brání seniorům k účinnému vyřešení situace rozpolcený vztah k násilné osobě. Vnímání situace ze strany ohrožené osoby je často ovlivněno sebeobviňováním: „Jako rodič jsem selhal“ a velkou roli zde hrají obavy, co si násilná osoba počne, pokud s ní přeruší kontakt nebo bude-li vykázána ze společného domu (případně i trestně stíhána). Pro mnohé seniory je představa ztráty blízké a přes veškeré násilnosti stále milované osoby nepředstavitelná, obava ze samoty je silnější více než strach o vlastní zdraví a život. Pozitivní vliv na řešení problému zde mohou mít psychologové a odborní pracovníci sociálních služeb a dalších institucí zabývající se pomocí osobám ohroženým, kteří poskytnou seniorům psychickou podporu a mohou je provést procesem odpoutání se od násilné osoby. Velmi významnou úlohu může sehrát také podpora ostatních členů rodiny.

• Mnoho lidí se bojí, že nezvládnou vyřešit situaci a chtějí, aby jejich problém převzala nějaká instituce a vyřešila to za ně. Obvyklá představa je taková, že nějaká autorita domluví násilné osobě, která se lekne nebo zastydí a začne se chovat jinak. Ve skutečnosti to tak nefunguje. Domluva násilníkovi je naprosto neúčinná, protože si ve většině případů vůbec nepřipustí, že se chová špatně. Nemá tedy žádný důvod svoje chování měnit. Pravděpodobně se pokus o domluvu obrátí proti ohrožené osobě.

Zdroj: Bílý kruh bezpečí, o.s., www.bkb.cz