Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Úvěry a lichva

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Rozhodli jsme se půjčit si na nákup spotřebního zboží nebo k financování služeb. Předtím než si vyberete některý ze spotřebitelských úvěrů, přečtěte si tyto řádky.

Která půjčka se považuje za spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem. Spotřebitelským úvěrem ale např. není hypotéka, nebo půjčka s celkovou výší nižší než 5 000 Kč nebo vyšší než 1 880 000 Kč.

Jak se pozná, která nabídka je výhodná?

Na trhu působí řada bankovních i nebankovních subjektů nabízejících spotřebitelské úvěry. Většina nabídek je postavena na výhodné úrokové sazbě, flexibilitě splácení, různých odměnách apod.

Potenciálnímu dlužníkovi se musí s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy dostat veškerých informací o nabízeném úvěru a ty mu musí být náležitě vysvětleny.

Tím podstatným údajem, který spotřebiteli umožní objektivní srovnání různých nabídek spotřebitelských úvěrů je sazba RPSN!

RPSN, nebo-li roční procentní sazba nákladů, totiž zohledňuje nejen úrokovou sazbu, ale právě také všechny podstatné výdaje spojené s úvěrem. Při srovnání těchto sazeb třeba zjistíte, že úvěr s nulovou úrokovou sazbou, za jehož sjednání zaplatíte vysoký poplatek, je ve skutečnosti mnohem dražší než úvěr s vyšší úrokovou sazbou bez tohoto poplatku. Věnovat dostatečný čas výběru vhodné nabídky se určitě vyplatí!!!

DOPORUČENÍ! Než podepíšeme smlouvu vždy se předem informujeme o všech poplatcích, které v souvislosti s čerpáním úvěru budeme muset uhradit. Jedná se např. o poplatky za sjednání úvěru, za vedení účtu, pojištění a různé sankční poplatky. Předejdeme tím možným nepříjemným překvapením.

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být uzavřena písemně, jedno vyhotovení smlouvy musí být spotřebiteli předáno a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Pokud tyto povinnosti nejsou splněny, tak se sice nejedná o neplatnou smlouvu, ale spotřebitelský úvěr se pokládá od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy uveřejněné ČNB— aktuálně 0,05 % a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.

 Čas na rozmyšlenou

Spotřebitel má právo od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.  Odstoupit od smlouvy musí písemně a odstoupení musí věřiteli odeslat nejpozději poslední den lhůty.

Předčasné splacení úvěru

Úvěr můžete také zcela nebo zčásti kdykoliv předčasně splatit.V takovém případě máme právo na odpovídající snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru. Je však potřeba počítat s tím, že si věřitel může naopak naúčtovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu v souvislosti s tím vzniknou. Jejich výše je však zákonem omezená.

Pokud si nejste jisti, zda Váš věřitel postupuje vůči Vám v souladu se zákonem můžete se obrátit na Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

V případě sporu mezi spotřebitelem a  věřitelem, který se týká spotřebitelského úvěru, se můžete obrátit také na Finančního arbitra:
Kontakty a bližší informace o způsobu podání na http://www.finarbitr.cz/cs/

LICHVA

Lichva je v trestním právu definována jako zneužití rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo rozrušení při poskytnutí plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru.

Trestným činem se shledává také samotné uplatnění pohledávky nebo převod na sebe, to vše pod hrozbou odnětí svobody až na dva roky nebo zákazem činnosti.

Od 1. srpna 2014 vešla v platnost novela, která mění trestní řád, trestní zákoník i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Kromě jiného to umožní trestat za lichvu i právnickou osobu!

Lichvě se věnuje také nový občanský zákoník, který takto může klasifikovat i nepřiměřený úrok.

Nový občanský zákoník (NOZ) od 1. ledna 2014 v§ 1796 výslovně stanoví, že neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Pomocí takto formulované lichvy v NOZ je teoreticky možno postihovat nejen typické případy lichvy (extrémně vysoké úroky a RPSN u úvěrů), ale i praktiky nepoctivých obchodníků, kteří využívají zranitelnosti seniorů pro prodej bezcenného zboží za nepřiměřeně vysoké ceny.

Spotřebitelé se mohou domoci zrušení lichevní smlouvy ne jenom ve 14denní lhůtě pro odstoupení smlouvy, ale v obecné 3leté promlčecí lhůtě!

Co je hrubý nepoměr nebo nepřiměřený úrok však není nikde taxativně vymezeno, za lichvu tak konkrétní jednání v konkrétním případě pravděpodobně bude muset označit až soud.