Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Obchodníci s energiemi

Změna dodavatele energií

Jedním z nejčastějších důvodů, kdy spotřebitele navštíví podomní prodejce u něj v domácnosti, je snaha  přesvědčit ho ke změně dodavatele energií (elektřiny a plynu).

Tento způsob uzavírání smluv je velice rizikový. Podle informací Energetického regulačního úřadu se spotřebitelé často setkávají s těmito nezákonnými postupy prodejců:

– informují, že stávající dodavatel, se kterým má zákazník dosud uzavřenu smlouvu, končí činnost,
– požadují předložení vyúčtování za dodávky elektřiny nebo plynu nebo se dožadují kontroly elektroměru nebo plynoměru s tím, že provádí kontrolu nastavení stávajících tarifů zákazníka a následně se podbízejí s nabídkou levnější dodávky elektřiny nebo plynu,
– naléhají na okamžité podepsání smlouvy, argumentují časově omezenou nabídkou, nenechají zákazníkovi čas na rozmyšlení a rozhodnutí.

Mezi další nejčastější způsoby klamavého jednání podomních obchodníků patří:

– neposkytují zákazníkovi úplnou informaci o nabídce, spotřebitel až dodatečně zjistí, že musí zaplatit aktivační nebo při předčasném ukončení smlouvy deaktivační poplatek:,
– ¨neupozorňují zákazníky na jejich právo odstoupit od nově uzavírané smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu,
– smlouvy neobsahují obchodní podmínky dodavatele,
– dochází však i k falšování podpisů na smlouvách!

Rady pro seniory

Vpustit podomního prodejce do bytu či domu je pro seniory velmi rizikové. Proto neotevírejte!

Pokud je ve Vaší obci podomní prodej zakázán a podomní prodejce Vás obtěžuje, neváhejte a zavolejte Městskou či obecní policii! 

Změna dodavatele je svobodnou volbou každého zákazníka.   kterou by si měl dobře promyslet. Pokud se rozhodnete si nabídku vyslechnout, seznamte se podrobně s podmínkami nové nabídky a porovnejte je i s dalšími nabídkami na trhu.

Můžete využít nezávislé srovnávací kalkulačky na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu, www.eru.cz. Pozor na kalkulačky na jiných stránkách, nemusí se jednat o nezávislé kalkulačky, ale o prostředek jak získat dala o spotřebiteli či jej oklamat.

Důležité je objektivně si zjistit, zda se mi změna vůbec vyplatí a pak se v klidu rozhodnout.

Nerozhodujte se pouze na základě informací, které Vám sdělí podomní prodejce – většinou nejsou objektivní!

Nepodepisujte nic pod nátlakem nebo v časové tísni.

Varujeme seniory, aby v žádném případě nepodepisovali podomnímu prodejci smlouvu nebo jakoukoli listinu bez toho, aby si ji přečetli a porozuměli jejímu obsahu.

Pokud se tak již stane a zákazník dodavatele elektřiny nebo plynu změnit nechce, je třeba využít práva na odstoupení od smlouvy viz. níže.

Pokud si nevíte rady vyhledejte odbornou pomoc.

ZMĚNA DODAVATELE ENERGIÍ

Právo na změnu dodavatele energií má každý zákazník, rozdíly jsou v tom, jak rychle a s jakými náklady tuto změnu v závislosti na obsahu smlouvy u původního dodavatele může realizovat.

1) Původní smlouva na dobu neurčitou

Výpovědní doba u smluv na dobu neurčitou je podle zákona tříměsíční (ve smlouvě může být sjednána i kratší) a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď podána. Výpovědní doba bývá zpravidla obsažena v obchodních podmínkách.

2) Smlouva na dobu určitou

Změnu dodavatele energií je třeba realizovat v určitém vymezeném časovém období. Prostudujte si podrobně obchodní podmínky u stávajícího dodavatele.

V případě, že oznámení o ukončení smlouvy není podáno včas, smlouva u stávajícího dodavatele se zpravidla automaticky prodlouží na další smluvní období!!!

Předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou zase bývá spojeno se sankčním poplatkem.

Zvláštní případy práva na odstoupení od smlouvy

1) Podomní prodej

V případě podomního prodeje lze na základě §11a odst. (2) Energetického zákona odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, písemně bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu.

 Lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo odstoupení od smlouvy písemně odesláno před uplynutím této lhůty.

Na rozdíl od ostatních druhů smluv může v případě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (plynu), která byla uzavřena mimo obchodní prostory toto právo využít také podnikající fyzická osoba za stejných podmínek jako spotřebitel.

2) Odstoupení v případě zvýšení ceny (elektřiny/plynu) nebo změní-li se jiné smluvní podmínky

Spotřebiteli musí být oznámeno zvýšení ceny nebo změna smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti. Současně musí být poučen o právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy nejpozději však 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. 

Jestliže zákazník nebyl řádně poučen, tak do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi.

Zpracováno dle právního stavu platného k 1. 7. 2014

Jak mám postupovat při řešení problému?

V případě, že máte problémy s dodávkou, službami nebo fakturou týkající se elektřiny nebo plynu, kontaktuje v první řadě Vašeho dodavatele, ten by měl být schopný vyřešit následující typy problémů:

  • reklamace faktury, či služeb,
  • připojení odběrného místa,
  • změnu dodavatele, případně komplikace se změnou,
  • ukončení smluvního vztahu s dodavatelem, nebo odstoupení od smlouvy,
  • vystavená smluvní sankce, se kterou nesouhlasíte,
  • jste v režimu neoprávněného odběru.

Někteří dodavatelé mají svého vlastního ombudsmana, pokud nejste spokojeni s výsledkem jednání běžných pracovníků dodavatele (např. call centrum), obraťte se nejprve na něj.

Pokud potřebujete pomoci s komunikací s dodavatelem, bližší informace o Vašich právech či pomoc při sepsání podání, můžete se obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu, viz. www.neotvirejte.cz/Kam se mohu obrátit?.

Pokud s Vámi dodavatel nekomunikuje, nebo nejste spokojeni s vyřízením Vašeho podání (reklamace, stížnost atp.), kontaktujte  Oddělení ochrany spotřebitele Energetického regulačního úřadu nebo Energetického ombudsmana.

Kontakty:

Oddělení ochrany spotřebitele
Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava

podatelna@eru.cz

Telefon 564 578 666

Ombudsman ERÚ
Energetický regulační úřad
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7

ombudsman@eru.cz

Telefon 255 715 585 (pouze konzultace)

Důležité stránky:

www.eru.cz