Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Nekalé praktiky

Účelem ochrany spotřebitele je především posílit jeho postavení jako slabší strany obchodních vztahů. Spotřebitel má nejen právo na to, svobodně se rozhodnout, jaké služby či výrobky nakoupí od podnikatelů, ale také domoci se svých nároků v souvislosti s jejich užíváním. Nekalé obchodní praktiky představují často pro spotřebitele velký problém, u seniorů, kteří jsou bezesporu jednou z nejzranitelnějších skupin spotřebitelů to platí dvojnásob. Někteří výrobci a dodavatelé využívají nedostatečné informovanosti spotřebitele a mnohdy se pohybují na hranici legality. Proto je potřeba vědět, co jsou nekalé obchodní praktiky, jaká práva má spotřebitel a jaké povinnosti podnikatel.

Nekalé praktiky jsou zákonem výslovně zakázány!

Obchodní praktiky lze definovat jako jednání, opomenutí, chování či obchodní komunikaci podnikatele, která přímo souvisí s nabízením výrobků a služeb. Obchodní praktika je pak nekalá, jestliže jednání podnikatele vůči spotřebiteli odporuje požadavkům odborné péče a může podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele. Spotřebitel pak může učinit rozhodnutí, které by jinak neučinil.

Je-li obchodní praktika zaměřena na tzv. zranitelné osoby -seniory, nemocné a jiné osoby, které jsou z důvodu své duševní nebo fyzické slabosti či věku zvlášť zranitelné, hodnotí se nekalost z hlediska průměrného člena této skupiny, tedy přísněji. 

Zákon rozlišuje klamavé a agresivní nekalé obchodní praktiky.

Klamavé obchodní praktiky

Za klamavou obchodní praktiku považujeme praktika, při níž je použit nepravdivý údaj nebo situace, kdy je sice použit údaj pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem, za nichž byl použit. Za klamavou obchodní praktiku zákon také považuje, jestliže podnikatel opomene uvést důležitý údaj nebo uvede důležitý údaj nesrozumitelně nebo nejednoznačně. Klamavé obchodní praktiky se může podnikatel dopustit také v případě, kdy prezentace výrobku či služby způsobí záměnu s jinými výrobky či službami nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele. Klamavou obchodní praktiku dále představuje nabízení výrobků či služeb porušujících práva duševního vlastnictví, skladování takových výrobků za účelem prodeje a neoprávněné užívání ochranných známek.

Agresivní obchodní praktiky

O agresivní obchodní praktiku jde tehdy, pokud tato obchodní praktika svým obtěžováním, donucováním (včetně použití síly) nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele. Při posuzování, zda je obchodní praktika agresivní, se přihlíží zejména k jejímu načasování, místě a době trvání, způsobu jednání, výhružnosti a urážlivosti nebo hrozbě protiprávním jednáním ze strany podnikatele.

S nekalými praktikami včetně těch považovaných za agresivní se senioři mohou setkat zejména na předváděcích akcích.

Nejúčinnější obranou je se podobných akcí vůbec neúčastnit.

V případě, že se setkáte s podobnou praktikou doporučujeme obrátit se na některou bezplatnou právní poradnu, ideálně specializovanou na spotřebitelskou problematiku:

Seznam poraden Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. pro Moravskoslezský kraj:

http://www.sos-msk.cz/poradny/poradny-a-jejich-provoz/

Kontakt na spotřebitelskou poradnu Vám v rámci služby „spotřebitelský ombudsman“ Vám zprostředkují na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Dozorovým orgánem pro tuto oblast je Česká obchodní inspekce.

Adresa:

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj
Provozní 5491/1
722 00 Ostrava – Třebovice
Telefon: +420 554 818 211