Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

VODNÍ FILTRY, PROBLEMATIKA DOMÁCÍ ÚPRAVY PITNÉ VODY

Informace pro veřejnost, kdy je a kdy není potřeba vodu v domácnosti upravovat a jak postupovat při případné koupi a provozu vodního filtru, upozornění na klamavé prakticky prodejců.

Starost o kvalitu vody vede dnes mnohé spotřebitele k hledání alternativ ke klasickému zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů či soukromých studní. Zdaleka ne vždy je ale obava z nekvalitní vody odůvodněná, zvláště jedná-li se o veřejné zásobování. Stále u nás existuje mnoho vodovodů i studní, ve kterých je kvalita vody velmi dobrá, někde se dokonce vyrovná i balené vodě kojenecké nebo ji i předčí. A i tam, kde je kvalita „průměrná“, je voda z vodovodu pro spotřebitele bezpečná (to se týká více neţ 99 % případů) – a nejen pro dospělého: pokud voda odpovídá ve všech ukazatelích požadavkům na pitnou vodu, je bezpečná i pro kojence. Pokusy „vylepšovat“ takovou vodu vlastní úpravou mohou vést naopak k jejímu zhoršení. Proto je dobré hned nepodléhat reklamnímu strašení či vábení a nejdříve se seznámit s kvalitou své pitné vody. Někteří prodejci těchto zařízení používají velmi důmyslné triky (často klamavé), aby své zboží prodali i tomu, kdo ho vůbec nepotřebuje, proto těmto „přesvědčovacím“ metodám věnujeme samostatnou přílohu (na konci tohoto dokumentu).

Lidé napojení na veřejný vodovod, a těch je u nás asi 95 %, si mohou informaci o kvalitě vody vyžádat od dodavatele vody. Pokud chce spotřebitel vědět, jaká je aktuální kvalita vody nebo jaké chemické látky se používají k úpravě jemu dodávané vody, výrobce (dodavatel) vody mu musí podle zákona tyto informace poskytnout, dnes by dokonce už měly být i na webové stránce výrobce (dodavatele). Spotřebitel musí být navíc od dodavatele vody informován, pokud se při kontrole kvality vody v jeho objektu zjistí, že voda nevyhovovala požadavkům díky nedostatkům v jeho domovním rozvodu, za který vodárenská společnost neodpovídá. Rovněž musí být povinně informován, pokud již dodávaná voda nevyhovuje stanoveným požadavkům a orgán ochrany veřejného zdraví povolí dodávat po určité období vodu nižší kvality (což je možné za podmínky, že nebude ohroženo zdraví). Totéž samozřejmě platí i v případě zákazu nebo omezení použití pitné vody.

Obyvatelé zásobovaní pitnou vodou z domovní studny jsou pak sami odpovědni za její kvalitu a chtějí-li ji znát, musí si nechat udělat rozbor. Je však nutné se obrátit na nezávislou laboratoř a nespoléhat na „podomní laboranty“, kteří nabízejí stanovení vybraných ukazatelů na místě (o tom více v příloze o klamavých praktikách).

Zdroj: SZÚ

VODNÍ FILTRY

Problematika domácí úpravy pitné vody) Informace pro širokou veřejnost Shrnutí jako desatero:

  1. Vodní filtr kupujte jen tehdy, kdyţ máte nějaký prokázaný problém s kvalitou vody. Nenechte se strašit tvrzením některých dealerů, co všechno by ve vodě mohlo být a jak může být nebezpečná. Pokud odebíráte vodu z vodovodu, máte podle zákona právo znát její kvalitu a dodavatel vám musí tuto informaci poskytnout.
  2. Pokud máte vlastní studnu, musíte si nechat udělat rozbor sami. Obraťte se na některou z okolních laboratoří. Nespoléhejte se na rozbory vody, které někteří lidé nabízejí provést u vás doma, Kvalita těchto rozborů je sporná a zájem těchto „podomních laborantů“ je jediný – dokázat, že vaše voda je špatná, a nabídnout vám ke koupi vodní filtr. Někteří při tom používají i různé klamavé praktiky.
  3. Je-li limit některého ukazatele překročen, konzultujte s laboratoří nebo hygienickou stanicí jeho zdravotní riziko. Pokud je úprava vody nutná, obraťte se na tři různé firmy zabývající se úpravou vody. Pošlete jim výsledky rozboru své vody a požadavky na účel a množství upravené vody a vyžádejte si nabídku technického řešení, pořizovacích a následných provozních nákladů, nároků na obsluhu a údržbu.
  4. Zařízení na úpravu vody pracují na principu různých technologií a žádné z nich není univerzální na všechny druhy znečištění. Proto je před výběrem filtru nutné mít nejprve spolehlivý rozbor vody.
  5. Zařízení bude pracovat spolehlivě a bezpečně jen tehdy, pokud je zároveň splněna trojice podmínek: a) zařízení nemá žádné konstrukční vady a je správně použito na daný typ znečištění; b) prodejce ho vybaví správným návodem k použití; c) uživatel dodržuje návod k použití. Bohužel ne vždy jsou tyto podmínky splněny.
  6. Pokud nemáte ve studni minerální vodu, což jsou jen výjimečné případy, nevolte přístroje na bázi reverzní osmózy (prodejci někdy hovoří jen o tzv. „membránové filtraci“), které vodu zcela zbavují všech nezbytných minerálních látek. Konzumace osmotické vody znamená prokázané zdravotní riziko. Ani deklarovaná „remineralizace“ nedokáže učinit z filtrátu vodu pitnou. Podobně nepitná voda bez minerálů vzniká i destilací nebo kondenzací vzdušné vlhkosti.
  7. Jestliže vodu změkčujete z technických důvodů, upravte jen tu část vody, která jde do technických zařízení, a pro kohoutek v kuchyni zajistěte přívod nezměkčené vody. Vápník a hořčík v pitné vodě jsou důležité prvky chránící vaše zdraví a nedokáže je nahradit ani pestrá strava. 8. Nepoužívejte pro úpravu pitné vody magnetickou nebo elektromagnetickou úpravu vody, která má snížit tvorbu vápenatých usazenin v potrubí. Neexistují spolehlivé studie, jaký má takto upravená voda vliv na zdraví při dlouhodobém požívání. Proto je v ČR tato technologie povolena jen na úpravu teplé vody. 2
  8. Každý, kdo v ČR uvádí na trh nějaké zařízení na úpravu vody, si musí před uvedením na trh u akreditované laboratoře ověřit, zda zařízení splňuje hygienické požadavky definované ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. Pouze s kladným posudkem od příslušné české laboratoře může výrobek uvést na trh. Žádejte proto po prodejcích kopii tohoto posudku, ze kterého se dozvíte, jak bylo zařízení testováno a s jakým výsledkem.
  9. V případě problémů se zakoupeným zařízením, které není prodejce schopen nebo ochoten řešit, se obraťte se stížností na KHS nebo ČOI. * * * * *