Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

V NÁRUČI ENERGETICKÉHO ŠMEJDA: JAK POZNAT PODVODNOU AUKCI A JAK Z NÍ VEN?

Energetičtí šmejdi v poslední době zneužívají institutu aukce a klamou spotřebitele. Jaké triky používají nejčastěji a co vás dostane z problémů, pokud jste už podepsali smlouvu?

V příštím roce se mohou mírně zvýšit ceny energií (určitě to platí pro regulovanou část cen, ačkoli jde pouze o mírný růst). To je ideální argument pro energetické šmejdy, kteří s jeho pomocí mohou lákat neinformované spotřebitele do aukce energií, která ve výsledku neznamená žádnou úsporu nebo dokonce ani aukcí není. Dnes se zaměříme na to, jaké triky používají nejčastěji, na co si spotřebitelé v souvislosti s aukcemi nejčastěji stěžují a co dělat, když už jste podepsali smlouvu. Nejčastější rizika aukcí

Smyslem aukce energií je soutěž cenových nabídek dodavatelů, kteří se uchází o balík potenciálních klientů, jež se sešli v aukci. Podle zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v poslední době nejrychleji přibývá stížností právě na energetické aukce a na samotné zprostředkovatele, kteří vstupují jako mezičlánek do vztahu spotřebitel vs. dodavatel energií na základě zplnomocnění od spotřebitele.

Podle ředitelky spotřebitelské organizace vydávající časopis dTest Eduardy Hekšové je podstatou aukcí energií podpis přihlášky. Ačkoli je aukce prezentována jako bezplatná, často dochází k tomu, že když chce spotřebitel přihlášku vypovědět, nebo později ukončit přímo smlouvu s dodavatelem energií (uzavřenou zprostředkovatelem na základě plné moci od spotřebitele) obdrží fakturu na smluvní pokutu za nedodržení svého závazku.

Vázací podmínky smlouvy, jejíž podmínky neznáte

Podle Lenky Ferčákové, ředitelky Odboru právní ochrany spotřebitele ERÚ, jsou největším problémem hlavně vázací podmínky, vč. plných mocí udělených na velmi dlouhou dobu, jejichž porušení vede k aplikaci vysokých smluvních sankcí. Ferčáková poukázala na to, že nejzávažnější riziko podle ní představují smlouvy uzavírané na dobu určitou, ve kterých se zavazujete k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem (zprostředkovaným např. právě v aukci), ačkoli dopředu vlastně neznáte konkrétní podmínky kontraktu. Často nemáte nikde písemně garantováno, že touto budoucí smlouvou opravdu dosáhnete na nižší cenu než platíte nyní.

Když aukce není aukce

Není také výjimkou, že v praxi žádná soutěž mezi nabídkami neproběhne a celá akce je jen způsob, jak přihrát co nejvíce klientů konkrétnímu dodavateli: Pořadatelé aukce nemusí vůbec žádnou aukci organizovat a přivedou vám „vítěze“, kterým může být jejich spřízněný dodavatel energie. Smluvní podmínky přitom tyto kroky umožňují a následná obrana proti takové netransparentnosti, pokud spotřebitel smlouvu podepsal, je velmi obtížná, řekla serveru Měšec.cz Ferčáková.

Nátlak a nevhodné chování

Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) uvedl, že kromě vysokých smluvních sankcí za nedodržení závazku a ztížené možnosti vypovědět smlouvy, si spotřebitelé inspekci stěžují i na nevhodné chování zprostředkovatelů a vyvíjení nátlaku. Pro představu přiložil i dvě podání od spotřebitelů, která svědčí o snaze přimět spotřebitele k uzavření smlouvy pomocí lži a pomocí nátlaku.

Jak předcházet svízelným situacím, které přináší účast v aukcích nebo využití zprostředkovatelů v energetice obecně?

„Ne, díky“

Začněte prevencí, bude to pro vás ve výsledku nejjednodušší. Pokud víte, že odebíráte energie za dobrou cenu, nepotřebujete se o tom bavit s kýmkoli dalším a můžete všem těmto dobrým duším přibouchnout dveře před nosem. Chcete-li náklady na energie optimalizovat, vybírejte dodavatele podle nezávislé kalkulačky na stránkách ERÚ. Pak ho můžete kontaktovat na přímo, bez zprostředkovatele. Zprostředkovatelé svoji práci nedělají zadarmo, ale pracují na provize. Provizi získají od toho, ke komu spotřebitele převedou a pokud si to spotřebitel rozmyslí, chtějí se na něm obohatit prostřednictvím smluvní sankce, vysvětlil Fröhlich.

Smlouvy o takovém zastupování a zprostředkování bývají navíc podle Ferčákové právně dobře propracované a chrání stranu nabídky, zatímco na vás jsou cíleny sankce za porušení závazku.

Když vám zaťuká na dveře osoba, jež tvrdí, že je z ČOI, ERÚ nebo jiných důvěryhodných institucí či firem, ověřte si tyto informace hned telefonicky. Dalším signálem, který by měl vést k tomu, že nevyžádanou návštěvu vykážete ze dveří, je přemlouvání a vyvíjení jakéhokoli nátlaku.

Není aukce jako aukce

Energetičtí šmejdi dělají aukcím špatnou pověst. Aukce jako taková špatná být nemusí, záleží na nastavených podmínkách. Ferčáková zdůraznila, že bezpečná aukce je pouze taková, která umožňuje rozhodnout se o přijetí smlouvy s dodavatelem až po jejím uzavření: Pozor si přitom spotřebitelé musí dávat na nejrůznější ústní přísliby, že nic není závazné. Ve skutečnosti naopak naprostá většina přihlášek závazná je a vyvázat se později z takových smluvních závazků stojí obvykle značnou částku. Výjimkou nejsou ani sankce např. 5 tisíc Kč za jediné odběrné místo. Zaváže-li se takto domácnost pro odběr elektřiny i plynu, rázem to může být 10 tisíc Kč i více.

Sankce, délka smlouvy, platnost plné moci

Než cokoli podobného podepíšete, vždy v dokumentu hledejte údaje o smluvní sankci, kterou budete nuceni platit v případě, že vypovíte spolupráci se zprostředkovatelem nebo jím sjednaným dodavatelem.

Zaměřte se na dobu, po kterou budete muset odebírat energie od „dohozeného“ dodavatele a na délku zplnomocnění zprostředkovatele. Někdy je ve smlouvách ustanovení, dle kterého může zprostředkovatel vybrat dodavatele i opakovaně, což znamená, že by je nečekala jedna, ale více změn dodavatele a postupně více nových smluv o dodávkách energií, řekla serveru Hekšová.

Jak se bránit? Hlavně rychle

Jak se můžete bránit, pokud už jste smlouvu uzavřeli? Často jde o čas.

Smlouva o zprostředkování mimo obchodní prostory či na dálku

U smluv o zprostředkování výběru dodavatele (platí tedy i pro aukce), které jste uzavřeli mimo obchodní prostory nebo na dálku (např. v obchodním době, při podomním prodeji, na ulici, telefonicky apod.), můžete bez sankce odstoupit do 14 dnů od jejich uzavření. Podnikatel vás o právu na odstoupení od smlouvy musí informovat, jinak se lhůta prodlužuje o dobu, po kterou jste od něj nebyli poučeni. Maximálně se takto lhůta prodlouží o rok, takže nejdéle na rok a 14 dní.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží od okamžiku uzavření smlouvy. Následující den potom, co jste smlouvu uzavřeli, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat podnikateli i poslední den 14denní lhůty, informoval Fröhlich.

Dále připomněl, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení vám přímo dodavatel může začít poskytovat službu, pouze pokud s tím výslovně souhlasíte. Zároveň vás musí informovat také o nutnosti zaplatit poměrnou část ceny využité služby nebo o úplném pozbytí práva na odstoupení. Zvláštní pozornost proto věnujte ujednáním ve smlouvě, která by zakládala váš souhlas se započetím poskytování služby ještě před skončením ochranné 14denní lhůty, uvedl mluvčí ČOI.

Jak odstoupit od smlouvy?

Ačkoli zákon nevyžaduje, aby vaše odstoupení mělo písemnou formu, měla by být samozřejmostí kvůli prokazování (dopis pošlete doporučeně, ať máte k úschově podací lístek). Zašlete ji na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mail.

Důvod uvádět nemusíte. K odstoupení můžete použít vzorový formulář, který vám podnikatel musí poskytnout při uzavření smlouvy (nebo využijte jeden ze vzorů dole na stránce ČOI). Pokud dopis sepisujete sami, uveďte identifikaci smlouvy a podnikatele. Jasně uveďte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů, konkrétní paragrafy nejsou nutné. Připojte i datum a podpis. Pokud jste při podpisu smlouvy vystavili také plnou moc, doporučujeme ji výslovně odvolat, popsal Fröhlich.

Jestliže tuto lhůtu zmeškáte, můžete podle Eduardy Hekšové zkusit ještě odstoupit ve lhůtě  do 14 dní po uzavření smlouvy přímo s dodavatelem energií nebo smlouvu vypovědět ve lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávek energií s novým dodavatelem s tím, že máte právo takto odstoupit bez sankce, protože přihlášku jste uzavřeli na dálku či mimo obchodní prostory dodavatele. Opět zde platí, že pokud jste o tomto právu nebyli poučení, prodlužuje se lhůta o tuto dobu, maximálně však o rok.

Hekšová v této souvislosti poukázala ještě na jeden potenciální problém. Pokud jste smlouvu o dodávkách energií uzavřeli se zprostředkovatelem a ne přímo s dodavatelem, může ten tvrdit, že se tak nestalo mimo obchodní prostory či na dálku a že tedy nelze smlouvu o dodávkách energií bez sankce ukončit. Zdá se, že celý aukční model je vymyšlen tak, aby vás práva na odstoupení bez sankce zbavil, protože vedle smlouvy o dodávkách s dodavatelem energií, má spotřebitel ještě uzavřenou smlouvu se zprostředkovatelem, tedy společností, která nemá licenci od ERÚ, upozornila Hekšová.

V případě, že po vás zprostředkovatel v souvislosti s odvolanou přihláškou do aukce požaduje zmíněnou smluvní pokutu, nebo nechce akceptovat odstoupení od smlouvy, obraťte se na Českou obchodní inspekci. Ta nabízí i mimosoudní řešení sporů, které byste mohli zkusit v případě, že lhůtu pro odstoupení bez důvodu jste (při nekorektním uzavření smlouvy) propásli a nyní vám za to hrozí vysoká smluvní pokuta. Pokud řešíte problémy s výpovědí, odstoupením do smlouvy či smluvní pokutou přímo s dodavatelem energií, obraťte se na ERÚ. I ten nabízí mimosoudní řešení sporů.

Elektřina možná příští rok podraží, plyn asi ne

Abychom úplně nepřešli úvodní informaci, ceny energií se příští rok možná opravdu mírně zvýší. Platí to hlavně o elektřině. Regulovaná část její ceny, která u domácností přesahuje 53% podíl, podle zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vzroste spotřebitelům o 1,3 %.

Na možný mírný růst neregulované složky ceny elektřiny (tedy ceny, kterou nám účtují naši dodavatelé elektřiny) poukazují například prodejci oslovení ČTK. nebo analytici oslovení serverem e15.cz.

V plynárenství se regulovaná složka ceny, která tvoří 27% podíl, pro maloodběratele a domácností zvýší průměrně o 0,53 %.

Průměrné zvýšení regulované složky cen energií pro příští rok je podle ERÚ pod úrovní inflace u elektřiny a plynu, takže by mělo (hlavně u elektřiny) mírnit dopady očekávaného růstu neregulované části cen energií, kterou stanovují přímo dodavatelé. To platí spíš pro oblast elektřiny, protože podle předsedy Rady ERÚ Stanislava Trávníčka indikativní ceny plynu zachycují očekávaný pokles neregulované tržní složky ceny, který by mohl mírný nárůst regulované složky ceny převážit. Celkově by tak mohly ceny plynu pro příští rok dokonce mírně klesnout. Vše záleží na tom, jestli dodavatelé plynu zohlední ve svých cenících pokles cen na burzách.

Zdroj: mesec.cz