Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s. RADÍ – DOPRAVA ZBOŽÍ PŘI NÁKUPU NA DÁLKU

Tisková zpráva ze dne 25.2.2021

Pandemie COVID-19 změnila životy lidí v mnoha ohledech a odrazila se také ve způsobu, jakým nakupují. Současná situace zamávala s chováním zákazníků a kvůli mimořádným opatřením nákupy přesunula velkou měrou do virtuálního prostředí. Nákupy přes internet tak v současné době doslova trhají rekordy. Skýtají totiž nesporné výhody, nakupovat lze jednoduše z pohodlí domova, bez kontaktu s jinými lidmi a bez front. Zákazníky ale může při online nakupování potkat i řada nepříjemnosti. Jednou z nich je například doručení poškozeného zboží nebo poškození balíku, ke kterému došlo během přepravy, nebo spor s prodávajícím o vrácení uhrazeného dopravného v případě odstoupení od smlouvy.

Jak dokazují zkušenosti z našich poraden, spotřebitelé často netuší, jaká mají práva a jak a s kým mají případné poškození zásilky řešit.

 Co se týče dopravy zboží zakoupeného přes internet, spotřebitel by se na tento aspekt uzavřené smlouvy, měl zaměřit již při jejím uzavírání. Náklady na dopravu u menších nákupů totiž mohou výrazně ovlivnit výši nákladů na celou transakci. Co se týče ceny za dodání zboží, pak by kupující měl informaci o výši nákladů na dodání od prodávajícího dostat v dostatečném předstihu před samotným uzavřením smlouvy a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, musí mu být alespoň sdělen údaj, že mohou být dodatečně účtovány.

Nezřídka prodávající nabízí i více způsobů doručení či možnost výběru mezi více dopravními společnostmi s různou cenou. Spotřebitel se pak samozřejmě rozhoduje nejen podle ceny, ale také např. podle rychlosti doručení nebo podle možností vyzvednutí zásilky, které ten který dopravce nabízí. Měl by však vědět, že v případě, že od smlouvy odstoupí do 14 dnů, má sice právo na vrácení dopravních nákladů, které prodávajícímu uhradil za dopravu zboží ke spotřebiteli, ale pouze ve výši, která odpovídá nejlevnější nabízené variantě. Mezi tyto varianty se však nepočítá osobní odběr v provozovně, který je zpravidla nabízen zdarma.

POZOR: Vyzvednutím zboží v provozovně se nepřipravíte o právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů! Právo na odstoupení od smlouvy má spotřebitel i v případě, že si zboží objednané přes internet vyzvedne osobně v provozovně nebo jiném výdejním místě, rozhoduje totiž způsob uzavření smlouvy!

Přepravní společnosti se dnes kasají tím, že zboží dovezou rychleji než blesk. Rychle doručený balík, který na první pohled vypadá v pořádku, ne vždy ale také znamená nepoškozený obsah.  I dobře zabalená zásilka může při přepravě utrpět újmu, kterou zákazník v okamžiku převzetí zásilky vůbec nemusí rozpoznat a zcela vyloučit nelze ani možnost, že zboží již poškozené nebo nefunkční bylo prodávajícím odesláno.

Jak tady postupovat, když objevíte v zásilce z e-shopu poškozené zboží?

Nejprve je potřeba si připomenout podstatnou skutečnost, na kterou řada spotřebitelů zapomíná, nebo ji mnohdy ani neví. Obchodník odpovídá za jakékoli poškození, zničení nebo ztrátu zboží až do chvíle, kdy si jej spotřebitel od dopravce převezme!

Jedinou výjimku tvoří případ, kdy spotřebitel jakožto kupující sám určí dopravce, aniž by mu byl takový dopravce nabídnut prodávajícím. Tehdy prodávající splní svůj závazek již předáním tomuto dopravci a spotřebitel případné poškození během přepravy již řeší sám s tímto dopravcem.

Pokud jste si tedy objednali zboží a přepravu zajistil prodejce, odpovídá za případnou škodu na zakoupeném výrobku až do okamžiku, kdy si jej převezmete.

Abyste však předešli možným sporům, zásilku raději vůbec nepřebírejte, pokud je balík viditelně poškozen již v okamžiku doručení. V takovém případě ji nechce vrátit zpět odesílateli a prodávajícího o této skutečnosti co nejdříve informujte.

Pozor: Pouhé nepřevzetí zásilky nemá účinky odstoupení od smlouvy, a pokud byste prodávajícího neinformovali o tom, z jakého důvodu jste zásilku nepřevzali, mohly by z toho pro Vás plynout důsledky, jako při neplnění smlouvy.

Můžete se setkat i se situací, kdy při převzetí přepravce vyžaduje podpis, že jste balík převzali nepoškozený. Prodejce ani přepravce se ale nemohou při případné reklamaci bránit tím, že jste podepsali, že balík je nepoškozený. Takové prohlášení totiž potvrzuje pouze skutečnost, že nebyl poškozen při převzetí vnější obal. Ze stavu vnějšího obalu ale nelze odvozovat, jak je na tom obsah balíku.

TIP: Přidali bychom rovněž jedno doporučení. Pokud se jedná o křehčí zboží např. elektroniku, je žádoucí si proces rozbalování dokumentovat ať již fotkami nebo natočením videozáznamu. Přestože zákon žádnou speciální lhůtu na tom, kdy si spotřebitel má převzaté zboží překontrolovat neupravuje, je vždy lepší balík rozbalit dřív než později. Pokud budete s rozbalením otálet, můžete se totiž i promeškat lhůtu 14 dnů na odstoupení od smlouvy.

Pokud po rozbalení balíčku objevíte poškozené zboží, vyfoťte jej a kontaktujte prodávajícího. Zboží pak můžete buď klasicky reklamovat, nebo můžete od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit. Jaký je v tom rozdíl?

Poškození zboží při přepravě představuje tzv. rozpor s kupní smlouvou a je tudíž vadou za kterou prodávající odpovídá a která zakládá spotřebiteli právo z vadného plnění, tedy právo reklamovat. Spotřebitel pak podle okolností může požadovat buď opravu věci, výměnu vadné součásti či dokonce výměnu celého výrobku, slevu z ceny, nebo pokud pro to budou splněny podmínky i odstoupit od smlouvy. Spotřebitel je také v souladu s § 1829 Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a vrátit zboží ve stavu, v jakém jej obdržel, tedy i vadné, nebo poškozené při přepravě. V obou případech se uplatní tzv. domněnka existence vady při převzetí, dokud ji prodávající nevyvrátí důkazem opaku. „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.“ Jinak řečeno, prodávající, který nárok spotřebitele neuznává, musí zároveň prokázat, že zboží bylo v okamžiku jeho převzetí spotřebitelem od dopravce ve shodě s kupní smlouvou, tj. zcela bezvadné. Pokud toho nebude schopen je povinen spotřebiteli, který odstoupil od smlouvy, vrátit veškeré peněžní prostředky, které od něj přijal.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji a novému nařízení vlády ČR o krizových opatřeních bylo Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s. opět nuceno upravit provoz spotřebitelských poraden.

V důsledku těchto nařízení se Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. rozhodl od 1. listopadu 2020 nechat otevřená stálá poradenská místa v Ostravě, Bohumíně a Přerově, a to v klasických otevíracích časech. Poradny v Ostravě a Bohumíně budou posíleny o další 1 den v týdnu, a to středu v době od 12.00 do 16.00 hodin. Poradna v Přerově bude posílena o 1 den v týdnu, a to pátek, v době od 12.00 do 16.00 hodin. Otevřena bude také výjezdní poradna v Brně. Aktuální informace k otevření jednotlivých poraden budou umísťovány na http://www.sos-msk.cz/poradny/

Tato posílená otevírací doba stálých poraden bude platná do doby, než skončí vyhlášená krizová opatření a než spolupracující organizace a jednotlivé městské úřady umožní přístup našim pracovníkům do prostor určených k poradenské činnosti.

V zájmu vlastní ochrany i ochrany našich poradců, je potřeba k návštěvě poradny vždy předchozí telefonická objednávka (na některém z níže uvedených čísel)!

Dodržení všech hygienických opatření při návštěvě poradny – vzdálenost, roušky, dezinfekce atd. je samozřejmostí.

Spotřebitelé mohou nadále bez omezení využívat naše poradenské služby na dálku prostřednictvím poradenského emailu poradna@sos-msk.cz, nebo vložením dotazu na webu http://www.sos-msk.cz/online-dotazy/ i využívat poradenskou linku 608 722 582 posílenou o další tři telefonické linky. Volat můžete také na čísla 607 398 511, 606 382 280 a 602 722 584 v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin.

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.