Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

 

SOS MaS, z.s. RADÍ : ZMĚNA PODMÍNEK ZÁJEZDU PŘED JEHO USKUTEČNĚNÍM ZE STRANY POŘADATELE.

VÍTE, NA CO MÁTE PRÁVO?

Změna je život. Některé změny však nejsou zrovna vítané a mohou sebou přinést nepříjemné komplikace. Např. když nám cestovní kancelář sdělí, že je nucena změnit podmínky či stornovat zájezd plánovaný dlouho dopředu. Dovolená je se zaměstnavatelem domluvena přesně na termín, žena se těší na hotel na pobřeží a all inclusive, protože nebude muset vařit, děti už se nemohou dočkat animačního programu a najednou přijde nevítaná zpráva, která vše zkomplikuje.

Stát se může cokoliv, např. v letošním roce se menší či větší změny zájezdů mohou dotknout desetitisíců Čechů, v souvislosti s uzemněním letadel typu Boeing 737 MAX. Připomeňme si, jaká práva mají klienti cestovních kanceláří v případě, kdy jim cestovní kancelář změní podmínky zájezdu či zájezd rovnou zruší.

Záleží na tom, o jakou změnu se jedná

Pokud se jedná pouze o nepodstatnou změnu podmínek zájezdu a uzavřená smlouva takovou změnu umožňuje, pak pořadatel pouze oznámí zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem údaje o takové změně.

Naopak ke změnám hlavních náležitostí zájezdu potřebuje pořadatel vždy výslovný souhlas zákazníka s takovou změnou. Jedná se např. o změnu místa pobytu, trasy či délky pobytu (resp. změnu termínů a počtu nocí), změnu ujednaných dopravních prostředků, místa, data a času odjezdu a příjezdu, umístění ubytování a jeho hlavních znaků, změnu stravování, výletů nebo jiných služeb zahrnutých v celkové ceně zájezdu atd.

Pořadatel zájezdu má povinnost návrh na změnu oznámit zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem, a to včetně případného dopadu navrhovaných změn na cenu zájezdu. Pokud Vám nabídne náhradní zájezd, pak také údaje o tomto zájezdu a jeho ceně. Musí tak učinit v textové podobě. Rozhodně tedy nestačí, že Vám zavolá a informaci sdělí pouze po telefonu.

Pokud v rámci navrhované změny zájezdu dojde ke snížení jakosti nebo nákladů na sjednané služby např. ze slibované all inclusive bude dostupná pouze polopenze, hotel bude nižší úrovně, nebo v důsledku změny odletového dne dojde ke snížení počtu nocí, a zákazník na takovou změnu přistoupí, pak má samozřejmě také právo na odpovídající slevu z ceny zájezdu.

Nemůže-li pořadatel splnit zvláštní požadavky svého klienta, které se zavázal splnit, pak zákazníkovi vzniká právo v určené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, na odstoupení od takové smlouvy, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Tzv. stornopoplatky se jej tedy netýkají.

Změna ceny zájezdu

Ani v případě, kdy pořadatel zájezdu navrhuje změnu, s níž zákazník souhlasí, ho to ale automaticky neopravňuje cenu zájezdu zvýšit. Zvýšení ceny zájezdu po uzavření smlouvy je totiž možné pouze ze zákonem stanovených důvodů. Došlo-li ke změně nákladů na pohonné hmoty nebo na jiné zdroje energie k přepravě osob, ke změně výše daní nebo poplatků uložených třetí stranou, která se přímo nepodílí na poskytování cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o souborných službách pro cesty, nebo ke změně směnných kurzů souvisejících se soubornými službami, pak může pořadatel cenu zájezdu i jednostranně zvýšit, ale pouze za předpokladu, že smlouva výslovně uvádí možnost takovéhoto zvýšení ceny a způsob výpočtu cenových úprav. Další nutnou podmínkou je, aby zákazník měl zároveň smluvně zakotvené právo na slevu v případě, že naopak dojde ke snížení těchto nákladů. Od loňského roku tedy již nejde sjednat právo na změnu ceny jednostranně, tedy výhodně pouze pro pořadatele zájezdu.

Pořadatel musí změnu ceny oznámit zákazníkovi nejpozději dvacátý první den před zahájením zájezdu, jinak nemá právo na úhradu zvýšené ceny.

Podstatné zvýšení ceny

Pokud se zvyšuje cena o více než 8 procent, pak pořadatel zároveň musí zákazníkovi určit lhůtu, v níž se může rozhodnout, zda od takové smlouvy raději neodstoupí. Podle zákona taková lhůta nesmí být kratší než 5 dní, aby měl zákazník dost času na rozmyšlenou. Tady pozor, v tomto případě platí jinak v právu ne zcela běžné pravidlo, že mlčení znamená souhlas. „Pokud tedy zákazník v určené lhůtě od smlouvy neodstoupí, pak se má za to, že se změnou souhlasí.“ Také o těchto důsledcích své nečinnosti musí být zákazník dopředu informován.

Storno zájezdu

V tom nejzávažnějším případě může dojít až k tomu, že Vám cestovní kancelář oznámí, že na zájezd prostě neodjedete. Zatímco zákazník nemusí v případě storna zájezdu cestovní kanceláři sdělovat důvod svého rozhodnutí, cestovní kancelář může od smlouvy o zájezdu stornovat pouze ve dvou případech a to, když zákazník poruší svou povinnost, např. nezaplatí v daném termínu cenu zájezdu, nebo v případě, kdy cestovní kancelář zájezd zruší.

Mimořádné okolnosti

Pokud pořadatel zájezdu odstoupil od smlouvy, protože mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu, pak má zákazník samozřejmě právo na vrácení veškerých uhrazených plateb avšak nevzniká mu právo na náhradu případné škody. Peníze musí být zákazníkovi vráceny do 14 dnů.

Např. panu Petrovi z Ostravy bylo tento týden sděleno, že se jeho zájezd zrušil z důvodu snížení přepravní kapacity letadel a cestovní kancelář nemá objektivně možnost ho do dané destinace, v tomto případě konkrétně do Egypta, ve smluveném termínu dopravit a jeho zájezd se tak ruší. Pan Petr dostane celou zaplacenou částku zpět a má tak možnost uzavřít s cestovní kanceláří smlouvu jinou nebo si vybrat jinou cestovní kancelář.

Nenaplnění potřebné kapacity

S možným zrušením zájezdu ze strany pořadatele je také potřeba tak trochu počítat také tehdy, když je ve smlouvě určen minimální počet osob přihlášených na zájezd, od kterého bude zájezd uskutečněn. Pokud se dostatek lidí na zájezd nepřihlásí, mohlo by být pro pořadatele uskutečnění takového zájezdu ekonomicky neefektivní a může od smlouvy odstoupit. Zákon chrání zákazníky alespoň tak, že stanoví termíny, kdy musí nejpozději pořadatel oznámit zrušení zájezdu z důvodu nenaplnění kapacity, tak aby zákazník měl dostatek času na případnou změnu plánů. V případě cest trvajících déle než šest dní, musí být zákazník srozuměn o konání či nekonání min. dvacet dní před zahájením zájezdu. U zájezdů trvajících 2- 6 dní, alespoň 7 dní předem a u velmi krátkých zájezdů pak stačí informace min. 48 hodin předem.

Věříme, že i přes některé změny, které je někdy potřeba učinit, se zákazníci s cestovními kancelářemi dohodnou ke své spokojenosti, a že si zaslouženou dovolenou nakonec všichni letos užijí.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně,                                                              ,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Út 9.00 – 12.00 hodin, každé úterý v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309, 607 398 511
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1, 773 901 773
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : ÚT: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516, 773 901 773
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 519 311 111, 773 901 773
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280, 773 901 773
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz

Zdroj: SOS MaS, z.s