Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SZPI AKTUÁLNĚ KE KORONAVIRU

Může se virus přenášet potravinami?

Nový koronavirus je respirační virus. K přenosu dochází primárně kontaktem s infikovanou osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční kapénky na své okolí. Přenos je možný také předměty čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka.

Přenos potravinami je nepravděpodobný, a to díky jeho nízké stabilitě v prostředí. Dosud se neprokázalo, že by k tomu u nového koronaviru došlo.

Jaká preventivní opatření by měli dodržovat provozovatele potravinářských podniků?

Jedinci nakažení virem SARS-CoV-2 aktivně vylučují virus prostřednictvím částic sputa a hlenu. Tyto projevy potenciálně kontaminují okolní prostředí a vše, co je v něm obsaženo, včetně potravinářských výrobků.

Provozovatelé potravinářských podniků jsou odpovědní za zajištění bezpečnosti potravin a hrají důležitou úlohu při prevenci nemocí přenášených potravinami. Měli by proto zajistit:

 • aby zaměstnanci byli informováni o situaci COVID-19 (Koronavirus)
 • proškolení personálu v oblasti dodržování správné hygienické praxe
 • odpovídající zařízení a prostředky pro udržování osobní hygieny
 • účinný dohled nad dodržování hygienických zásad ze strany pracovníků (např. pravidelné mytí rukou, zamezení nehygienického chování na pracovišti – kouření, konzumace potravin, kýchání či kašel nad nechráněnými potravinami apod.)
 • aby pracovníci oznámili onemocnění, které může být přenášeno potravinami, nebo jeho příznaky
 • vyloučení osob s infekčním onemocněním nebo jeho příznaky ze všech činností, při kterých dochází k manipulaci s potravinami nebo vstupu do prostor, kde se s potravinami manipuluje, z důvodu možné kontaminace potravin
 • dodržování preventivních zásad a technologických postupů při manipulaci s potravinami, jako např. důkladné tepelné opracování surovin/potravin, opatření k zamezení kontaminace potravin apod.

Provozovatelé maloobchodních prodejen by měli s ohledem na aktuální riziko respiračních nemocí způsobených koronavirem věnovat zvýšenu péči a pozornost čištění a desinfekci prostor i vybavení prodejen včetně nákupních košíků

Při maloobchodním prodeji by měl být zvláštní důraz kladen na zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro prodej nebalených potravin, zejména na dodržování odpovídající hygieny samoobslužného prodeje nebalených pekařských výrobků, které jsou spotřebiteli konzumovány zpravidla bez další úpravy. Provozovatelé by měli zejména zajistit:

 • aby umístění a organizace prodejního místa bylo vždy v dohledu obslužného personálu i v méně frekventovaných částech prodejny a byl zajištěn trvalý dohled obsluhy
 • aby byl k dispozici obalový materiál a pomůcky pro výběr pekařských výrobků (sáčky, kleště, rukavice, případně jiné pomůcky).
 • zřetelnou edukaci spotřebitelů (nápisy, obrázky, upozornění ze strany obsluhy, upozornění z místního rozhlasu).
 • přítomnost odpadkových košů na spadlé pekařské výrobky,
 • řádnou čistotu okolí úseku prodeje nebalených pekařských výrobků.

SZÚ důrazně doporučuje po dobu vyhlášení mimořádné situace v souvislosti s celosvětovým výskytem pandemie COVID-19, výrazně omezit prodej nebalených potravin do spotřebitelem přinesených vlastních obalů a nádob a tyto potraviny balit pouze do nových, nepoužitých obalů.

Obsluhující personál má právo odmítnout převzít spotřebitelem přinesenou nádobu či obal a měl by zamezit jakékoli manipulaci s ním, a to z preventivních důvodů ochrany svého zdraví i ochrany zdraví dalších zákazníků. Výjimkou by mohl být pouze prodej potravin jako je ovoce a zelenina, které se před podáváním myjí a loupou, případně se tepelně upravují. Dále by mohli být výjimkou vinotéky, kde by bylo možné si přinést vlastní použitou PET láhev na sudové stáčené víno.

http://www.szu.cz/doporuceni-nrl-fcm-szu-pro-prodej-nebalenych-potravin-a

Rovněž v provozovnách společného stravování je klíčové dodržování hygienických požadavků při samoobslužném způsobu nabídky pokrmů (forma bufetu). Provozovatel by měl zajistit takové podmínky při nabídce pokrmů v bufetu, které snižují riziko kontaminace nabízených pokrmů ze strany spotřebitelů např.:

 • vybavení bufetu odpovídajícím podávacími nástroji a pomůckami a jejich pravidelnou výměnou
 • viditelné instrukce pro spotřebitele o nutnosti používání podávacího načiní nebo jiných pomůcek určených k hygienickému nabírání pokrmů a potravin
 • zajištění trvalého monitorování, zda nástroje a zařízení určené k podávání pokrmů a potravin samoobslužným způsobem a okolní plochy udržovány v čistotě, a sledování, zda nedochází k nehygienickému chování zákazníků.

V návaznosti na vyhlášení mimořádné situace v souvislosti s celosvětovým výskytem pandemie COVID-19 je nezbytné při mytí spotřebitelem použitého nádobí v restauracích a dalších gastronomických provozovnách správné postupy mytí – viz níže uvedená doporučení SZÚ:

Při mytí v myčkách doporučujeme, aby byl vždy použit celý mycí program s maximálním výkonem, který dané zařízení umožňuje (nejméně 55°C). Teplota oplachu by neměla být nižší než 80°C a mycí režim se musí nechat dojet až do konce.

V provozovnách, kde nejsou k dispozici profesionální zařízení určené k mytí použitého nádobí, zejména sklenic a půllitrů (hostince, pivnice, výčepy, vinotéky) doporučujeme po důkladném umytí oplach minimálně teplou, nejlépe však horkou tekoucí vodou.

Provozovatelům doporučujeme z hlediska ochrany veřejného zdraví v případě používání pro mytí sklenic tzv. spulboye, používat dezinfekční roztoky s virucidním nebo alespoň s virostatickým účinkem a poté důkladně opláchnout čistou pitnou vodou.

Zdroj: SZPI