Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SPOTŘEBITEL NEPŘIJDE O KREDIT PŘI PŘENOSU ČÍSLA

Jak jsme informovali v minulé Monitorovací zprávě, pokud se spotřebitel rozhodne změnit poskytovatele služeb elektronických komunikací, je mu nově od 1. dubna u předplacených služeb vracen nespotřebovaný kredit. Musí o něj však požádat do 30 dnů od ukončení smlouvy, a v určitých případech počítat s poplatkem.

Novela zákona o elektronických komunikacích řeší mimo jiné jedno z nejpalčivějších spotřebitelských témat, a to otázku navrácení nespotřebovaného kreditu, chce-li uživatel předplacených služeb přejít k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací. Doposud nebylo navrácení zbylé částky nikterak legislativně upraveno, bylo tedy zcela na jednotlivých operátorech, jakým způsobem, a zda vůbec, umožní navrácení nespotřebovaného kreditu. V praxi tak často docházelo k situaci, kdy zákazníkům po ukončení smluvního vztahu nebylo umožněno nadále disponovat se zůstatkem, jenž jim bez náhrady propadl. S účinností od 1. 4. 2020 mohou spotřebitelé, kteří mění poskytovatele služeb elektronických komunikací, získat zpět nespotřebovaný kredit, avšak je třeba upozornit, že k vrácení nedochází automaticky s přenesením telefonního čísla k jinému poskytovateli. Spotřebitelé musí o jeho navrácení požádat opouštěného poskytovatele, a to maximálně do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy. ČTÚ rovněž upozorňuje, že vrácení nespotřebovaného kreditu může být zpoplatněno, ovšem pouze za předpokladu, že tak bylo ujednáno ve smluvních podmínkách. Pokud jde o výši zmíněného poplatku, zákon o elektronických komunikacích nestanovil jednotnou částku či nelimitoval výši této úhrady, avšak vymezil podmínku, že daný poplatek musí odpovídat nákladům, které poskytovatelé prokazatelně vynaložili v souvislosti s navrácením nespotřebovaného kreditu. ČTÚ v  současné době prověřuje, zda výše poplatků účtovaných některými poskytovateli odpovídá zákonné úpravě, nicméně všichni tři největší operátoři po zahájení našeho šetření avizovali, že od účtování poplatku upouštějí.

Zdroj: ČTÚ