Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE A VÝPŮJČCE: JAK TYTO SMLUVNÍ ZÁVAZKY FUNGUJÍ?

Půjčili jste peníze známému, který se ocitl ve finanční nouzi? Nebo jste snad kamarádovi na měsíc poskytli svůj starší mobilní telefon, protože ten jeho se rozbil? V takových případech dochází k uzavření smlouvy o zápůjčce či výpůjčce. Prozradíme vám, jak tyto závazky fungují, v čem se navzájem liší a co je to výprosa nebo úvěr.

Ať už se bavíme o zápůjčce, výpůjčce, úvěru, či výprose, jedná se o smluvní typy, kdy dochází k přenechání věci k užití někomu jinému. Jejich definice a fungování jsou upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž forma uzavření takové smlouvy není zákonem stanovena. Může k tomu dojít ústně či konkludentně, ale pro případ, že ten, komu jste konkrétní věc k užití přenechali, nebude chtít svému závazku dostát, je samozřejmě lepší udělat to formou písemnou.

Zápůjčka

Zápůjčka představuje typ závazku, který vzniká na základě uzavření smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci, kterou zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníkovi) takovým způsobem, aby ji užíval dle libosti a po čase mu vrátil věc stejného druhu. Zastupitelnou věcí přitom nejčastěji bývají peníze, ale může se jednat také o písek, uhlí nebo jinou podobnou komoditu.

Zápůjčka je právně upravená v § 2390–2394 občanského zákoníku. Až do roku 2013 se však používalo pouze označení smlouva o půjčce (namísto současné smlouvy o zápůjčce), což si lidé dodnes velice často pletou.

Peněžitá zápůjčka

Uzavřením smlouvy o zápůjčce vzniká zapůjčiteli pohledávka za vydlužitelem a tomu naopak vzniká dluh vůči zapůjčiteli. Pokud jde o zápůjčky peněžité, jedná se o dluh donosný, který je vydlužitel povinen plnit v místě zapůjčitele, a splácí se v měně místa plnění. Jestliže je pak vydlužitel chce vrátit v jiné měně, než v jaké peněžní částku obdržel, musí je splatit tak, aby se obnos rovnal tomu, co od zapůjčitele dostal.

Zde je také dobré zmínit, že peněžitá zápůjčka bývá neúročená (což platí i ve chvíli, kdy jednotlivé strany úroky konkrétně nezmíní), ale pokud to zapůjčitel s vydlužitelem výslovně sjednají, může být také úročená. V takovém případě je vydlužitel zavázán po uplynutí dohodnuté doby vrátit zapůjčenou věc a zaplatit navíc stanovené úroky.

Nepeněžitá zápůjčka

V případě nepeněžité zápůjčky je nutné vrátit zapůjčiteli věc stejného druhu, jakou vydlužiteli přenechal k užívání. Je přitom jedno, jestli mezitím její cena stoupla, nebo naopak klesla. Zároveň se jedná o dluh odnosný, což znamená, že je splatný v místě vydlužitele. Namísto úroků zde existuje možnost sjednat plnění přiměřeně většího množství nebo věci téhož druhu, ale lepší jakosti.

Vrácení zápůjčky

Dobu, kdy je nutné zápůjčku vrátit, může určit smlouva. Pokud to smlouva neuvádí, splatnost je vždy závislá na jejím vypovězení, přičemž není-li nic konkrétně ujednáno, činí výpovědní doba 6 týdnů. Jestliže navíc nejsou mezi smluvními stranami ujednány žádné úroky, může vydlužitel zápůjčku splatit i bez výpovědi.

Existuje také možnost vrácení zápůjčky ve splátkách. Pokud tento způsob mezi sebou smluvní strany ujednaly, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky ve chvíli, kdy došlo k prodlení ze strany vydlužitele. Za prodlení v takovém případě považujeme situaci, kdy se vydlužitel opozdil s vrácením více než dvou splátek nebo kdy nedošlo k vrácení jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

Chcete mít vše raději písemně? Mohl by se vám hodit náš předepsaný dokument – smlouva o zápůjčce: vzor ke stažení.

Výpůjčka

Výpůjčka představuje typ závazku, který vzniká ve chvíli, kdy dojde k uzavření smlouvy o výpůjčce nezuživatelné věci. Půjčitel zde přenechává nějakou svou konkrétní věc vypůjčiteli, který ji může po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Tento typ závazku je upraven v § 2193–2200 občanského zákoníku.

Práva a povinnosti půjčitele

Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc, která je předmětem smlouvy, v takovém stavu, aby mohla být řádně užívána. Pokud totiž vada na dané věci způsobí nějakou škodu a ukáže se, že tuto vadu půjčitel před vypůjčitelem při předání věci zatajil, musí půjčitel škodu nahradit.

Půjčitel je zároveň povinen poskytnout vypůjčiteli poučení o tom, jak s danou věcí zacházet a jak ji užívat. Výjimkou zde mohou být situace, kdy jsou pravidla užívání konkrétní věci obecně známá, nebo z okolností při uzavírání smlouvy o výpůjčce vyplývá, že poučení není zapotřebí.

Práva a povinnosti vypůjčitele

Uzavřením smlouvy o výpůjčce vzniká vypůjčiteli právo užívat vypůjčenou věc ujednaným způsobem (tedy v souladu se smlouvou). Jestliže se smluvní strany na konkrétním způsobu užívání vypůjčené věci nedohodly, vypůjčitel je povinen užívat ji způsobem přiměřeným povaze věci. Bez svolení půjčitele ji zároveň nesmí přenechat jiné osobě.

Obvyklé náklady spojené s užíváním vypůjčené věci hradí vypůjčitel vždy ze svého. Pokud je ovšem nutné zaplatit mimořádné náklady, může vypůjčitel věc předat k uhrazení půjčiteli. Nechce-li tak půjčitel učinit, nebo to není z jeho strany možné, může mimořádné náklady v nezbytném rozsahu vynaložit vypůjčitel. Tomu pak ale náleží náhrada.

Vrácení výpůjčky

Je jasné, že když skončí ujednaná doba, na kterou si člověk věc vypůjčil, je povinen ji vrátit zpět půjčiteli bez zbytečných průtahů. Pokud se navíc smluvní strany dohodnou i na účelu jejího užívání, musí vypůjčitel co nejdříve začít věc daným způsobem užívat a po splnění předem domluveného účelu věc bezodkladně vrátit.

Vypůjčitel má právo vrátit vypůjčenou věc předčasně, ale pouze v případě, že tím půjčiteli nevzniknou žádné obtíže. Sám půjčitel se pak předčasného vrácení své věci domáhat nemůže, pokud ovšem nenastane situace, kdy vypůjčitel jedná v rozporu se smlouvou. Jestliže pak půjčitel potřebuje svou věc vrátit dříve z takového důvodu, který nebylo možné při uzavírání smlouvy předvídat, může se domáhat předčasného vrácení pouze tehdy, bylo-li to mezi jednotlivými stranami předem ujednáno.

Jestliže potřebujete vytvořit písemnou verzi, nabízíme vzor smlouvy o půjčce ke stažení.

Potřebujete pomoci s vymáháním nesplacené půjčky? Poraďte se s profesionály na ePohledávky.cz.

Výprosa

Jako výprosa (jinak také precarium či prekariární smlouva) se označuje typ závazku, který se v mnohém podobá výpůjčce. Vzniká ve chvíli, kdy půjčitel někomu bezplatně přenechá svou věc k užívání, aniž by však mezi sebou dohodli účel, k němuž bude daná osoba věc užívat, nebo dobu, po kterou může věc užívat. Výprosa je upravena v § 2189–2192 občanského zákoníku.

Z výše uvedeného vyplývá, že ten, kdo věc výprosníkovi přenechal, může její vrácení požadovat prakticky kdykoliv. Sám výprosník však nemůže tuto věc vrátit ve chvíli, kdy by tím půjčiteli způsobil nějakou škodu či obtíže, ledaže by s tím půjčitel výslovně souhlasil. Vyprosit si pak můžete třeba i průchod přes sousedův pozemek, přičemž ten může cestu kdykoliv zrušit či zahradit.

Nahrazení škody

Došlo-li k poškození vyprošené věci, výprosník je povinen ji půjčiteli nahradit. Výjimkou může být jedině situace, kdy se mu podaří prokázat, že danou věc používal přiměřeným způsobem. Nahradit škodu pak výprosník musí i v případě, že bez souhlasu půjčitele dovolil, aby věc užíval někdo další, a mezitím došlo k jejímu poškození.

Může také nastat situace, kdy výprosník půjčitelovu věc ztratí. V takovém případě je samozřejmě opět povinen škodu nahradit. Pokud však danou věc později najde, nemůže si ji bez souhlasu půjčitele ponechat. Je naopak povinen ji vrátit, přičemž půjčitel mu zároveň musí poskytnout zpět náhradu škody, kterou mu předtím zaplatil.

Úvěr

Zatímco výprosa měla společné znaky s výpůjčkou, úvěr se podobá zápůjčce, jelikož představuje další formu dočasného poskytnutí peněžních prostředků. Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje k tomu, že jiné osobě (úvěrovanému) poskytne na požádání a v její prospěch určitou částku, přičemž úvěrovaný se naopak zavazuje, že tyto finanční prostředky vrátí spolu s dojednanými úroky.

Právní úpravu tohoto závazku najdete v § 2395–2400 občanského zákoníku. Úvěrující poskytuje úvěrovanému peněžní prostředky na jeho žádost v době, která je určená v žádosti. Jestliže určená není, úvěrující poskytne finance bez zbytečného odkladu.

Právo na poskytnutí peněz může úvěrovaný uplatnit ve lhůtě, která je určená ve smlouvě. Pokud nebyla ujednána, může právo uplatnit tehdy, dokud závazek ze smlouvy trvá. Pokud je pak ve smlouvě uvedeno, na jaký účel by měly být prostředky použity, může úvěrující omezit poskytnutí peněz pouze na plnění povinností vzniklých právě v souvislosti s tímto účelem. Použije-li úvěrovaný peníze k jinému účelu, může úvěrující od smlouvy odstoupit a požadovat okamžité vrácení prostředků i s úroky.

Potřebujete pomoci s vymáháním nesplacené půjčky? Poraďte se s profesionály na ePohledávky.cz.

Vrácení peněžních prostředků

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, úvěrovaný musí vrátit peněžní prostředky ve stejné měně, v jaké mu byly poskytnuty, a stejně také platí úroky. Finanční obnos je zároveň nutné vrátit v dohodnuté době, nebo případně do měsíce ode dne, kdy úvěrující o vrácení peněz požádá. Úvěrovaný také může splatit úvěr předčasně, přičemž úroky pak bude platit jen za období od jejich poskytnutí do jejich vrácení.

Zdroj: mesec.cz