Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

PŘI PŘENESENÍ ČÍSLA NELZE ÚČTOVAT CENU ZA CELÉ OBDOBÍ

Ne vždy zákon o elektronických komunikacích nabízí jednoznačné řešení při posuzování některých účastnických sporů. V takových případech ČTÚ postupuje v rámci zásad poctivého obchodního styku vyplývajících ze soukromoprávních předpisů, především z občanského zákoníku, a zohledňuje kontext celé situace, jakož i obecné právní zásady.

Jednou ze stěžejních kompetencí ČTÚ je rozhodování účastnických sporů. Ne vždy zákon o elektronických komunikacích nabízí při posuzování těchto sporů jednoznačné řešení. V praxi logicky dochází i k případům, kdy se nelze bez dalšího opřít o vybraná zákonná ustanovení, a je potřeba zohledňovat kontext celé situace, jakož i  obecné právní zásady. Takovým případem je ku‑ příkladu otázka fakturace paušálních služeb v případě, dojde-li k přenosu telefonního čísla zákazníka k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací v průběhu zúčtovacího období. Vzhledem k  tomu, že zákon o elektronických komunikacích, ani žádný jiný právní předpis, jímž je ČTÚ při své činnosti vázán, výslovně nestanovuje postup, jakým mají

poskytovatelé fakturovat služby v případě, kdy dojde k přenosu telefonního čísla zákazníka k  jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací, tj. zda účtovat tuto službu za celé zúčtovací období či poměrně vzhledem k datu přenosu telefonního čísla, ČTÚ tuto otázku v  rámci své rozhodovací praxe konstantně posuzuje z  hlediska zásad poctivého obchodního styku vyplývajících ze soukromoprávních předpisů, především z  občanského zákoníku, jenž zakazuje ujednání odporující dobrým mravům a  zá‑ roveň ukládá každému povinnost jednat v právním styku poctivě.

Skutečnost, že by odcházející zákazník byl nucen uhradit paušální částku za období, v  němž již ne‑ mohl poskytovanou službu fakticky využívat, a  která ani již nemohla být poskytována z důvodu přenosu telefonního čísla k  jinému poskytovateli, nelze, s  ohledem na výše uvedená pravidla, považovat za po‑ stup zohledňující zájmy zákazníka, obzvláště za situace, kdy již v daném období je tento zákazník povinen hradit rovněž služby poskytované přejímajícím poskytovatelem.

ČTÚ proto z uvedených důvodů považuje za neplatná taková smluv‑ ní ujednání, podle nichž by byl operátor oprávněn účtovat zákazníkovi při přenesení čísla v průběhu zúčtovacího období cenu služeb za celé toto období.

„ČTÚ POVAŽUJE ZA NEPLATNÁ TAKOVÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ, PODLE NICHŽ BY BYL OPERÁTOR OPRÁVNĚN ÚČTOVAT PŘI PŘENESENÍ ČÍSLA V PRŮBĚHU ZÚČTOVACÍHO OBDOBÍ CENU SLUŽEB ZA CELÉ TOTO OBDOBÍ.“

Zdroj: ČTÚ