Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. s názvem Informační kampaň pro seniory NEOTVÍREJTE! byl poprvé finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014 – Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit. V roce 2015 na tuto aktivitu navazujeme, díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje přineseme nová témata.

jako bezpečné chování na internetu pro seniory, 

Nový občanský zákoník přinesl mnoho změn ve všech oblastech soukromého práva, významným zejména pro seniory (a nejen ty) je zavedení nových institutů, které mají podpůrně pomoci osobám při narušení jejich schopnosti právně jednat. – Předběžné prohlášení, Nápomoc při rozhodování, Zastoupení členem domácnosti. Schopnost právně jednat může být narušena u seniorů, v souvislosti s rostoucím věkem a zdravotním stavem, kdy dochází k častějšímu výskytu chorob např. stařecká demence, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba nebo Parkinsonova nemoc, které mají schopnost jejich jednání ovlivnit. Rodinní příslušníci pak často uvažují o možnosti omezení svéprávnosti nemocí postiženého člověka. Vzhledem k nízké míře informovanosti v této oblasti se pokusíme na stránkách www.neotvirejte.cz poskytnout vhled také do této problematiky a informovat seniory a jejich příslušníky o možnostech a situacích, kdy tato opatření lze využít.

Moderní doba a její technologický rozvoj má v poslední době dopad i na seniory. Internet je často využíván nejen k získání různých informací, ale také k nákupu zboží či internetovému bankovnictví. Bohužel tak jak v běžném reálném životě, i v tomto virtuálním prostředí bývají senioři snadnou obětí. Podvodníci se spoléhají nejen na anonymitu a nízkou míru kontroly, ale především na neznalost a neopatrnost uživatelů. Nejohroženější skupinou jsou právě senioři, kteří většinou s internetem začínají a nemají tak zkušenosti s rozpoznáním potenciálních útoků. Budeme tedy seniory varovat také před možnými útoky, které na ně číhají prostřednictvím internetu.

Stejně jako v roce 2014, tak i v letošním roce tvoří významnou část aktivit projektu přednášky a besedy se seniory v rámci nichž seniory blíže seznamujeme problematikou kriminality páchané na seniorech, zahrnující motivy pachatelů, scénáře pachatelů, formy nátlaku a manipulace, včetně návodů, jak se v obdobných situacích zachovat, jak tlakům odolávat, a na koho se obracet s žádostí o akutní či následnou pomoc. V rámci projektu bude také v roce 2015 v roce Moravskoslezském kraji takto zapojeno celkem 150 osob. Pozvánky nejen na naše akce jsou průběžně zveřejňovány zde: https://www.neotvirejte.cz/category/akce/

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny informační materiály (letáky), které obsahují základní informace a  kontakty na místa pomoci, tak aby je senioři měli k dispozici pro případ potřeby. Letáky odkazující na podrobnější internetovou prezentaci dále obsahuje základní práva obětí trestných činů, základní zásady bezpečného chování seniorů. Účelem je působit na seniory preventivně.

Vzhledem k častému využívání mobilních telefonů jako prostředku ke spáchání podvodu na seniorech, nebo k uzavírání klamavých smluv bude vydán leták zaměřený na problematiku smluv uzavřených prostřednictvím telefonu – POZOR na to, kdo Vám volá! Letáky jsou distribuovány především během přednáškových akci, nebo přímo prostřednictvím organizací poskytujících specifické služby pro seniory. Pro všechny zájemce budou tištěné materiály také ke stažení zde: https://www.neotvirejte.cz/ke-stazeni/

Děkujeme za podporu nejen Moravskoslezskému kraji, ale také všem, kteří nás v naší činnosti podporují ať už finančně či jinak.

Zdroj: Redakce SOS MaS, z. s.