Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ODBOR PRÁVNÍ OCHRANY SPOTŘEBITELE

Než se obrátíte na Odbor právní ochrany spotřebitele (OPOS), musíte uplatnit Vaši stížnost u svého dodavatele elektřiny nebo plynu (OPOS nemá působnost k řešení sporů týkajících se dodávek tepla, jeho měření apod.). OPOS řeší zejména situace, kdy spotřebitelé nejsou spokojeni s vyřízením stížnosti ze strany dodavatele. Úkolem OPOS je nezávisle hájit práva spotřebitelů a dbát na poskytování kvalitních služeb. V případě pochybení na straně obchodníka může OPOS požadovat nápravu závadného stavu.

 Kdy se obrátit na OPOS a kdy na oddělení ochrany spotřebitele?

Na oddělení ochrany spotřebitele s místem výkonu práce v Jihlavě se mohou obracet jak zákazníci právnické osoby, tak zákazníci fyzické osoby, které jsou osobou samostatně výdělečně činnou. Na OPOS s místem výkonu práce v Praze se mohou obracet toliko spotřebitelé fyzické osoby a to až poté, co neuspěli ve standardním reklamačním řízení u svého dodavatele ani u ombudsmana této společnosti, je-li u dané společnosti funkce ombudsmana zřízena.                                          

Jaké je další poslání OPOS?

Kromě rychlejšího vyřizování neshod smírčím způsobem, také připrava legislativy umožňující rychlejší a levnější mimosoudní řešení sporů.

Kdo se může na OPOS obrátit?

Spotřebitel elektřiny či plynu, který využil veškeré možnosti v rámci uzavřené smlouvy s dodavatelem (standardní reklamační řízení) a případně i služby ombudsmana daného dodavatele. Můžete také podávat náměty na zlepšení služeb.

Co budeme potřebovat od Vás?

Kontaktní údaje na Vás, dále např. číslo odběrného místa, identifikaci dodavatele, smlouvu s dodavatelem a rovněž další relevantní písemnosti, pokud existují. Vzor podání k OPOS. Řešení sporu před OPOS je písemné. Je zahájeno obdržením písemné žádosti a řídí se přiměřeně správním řádem.

Informace od Vás, které je třeba doložit

K podání přiložte doklady o tom, jak byla záležitost, se kterou se obracíte na OPOS, vyřízena ve standardním reklamačním řízení (např. call centrem, ombudsmanem dodavatele, proti kterému podání směřuje apod.).

Jaký je výsledek šetření OPOS?

Stanovisko OPOS ve věci je konečné a není proti němu možné podávat opravný prostředek, neboť se nejedná o autoritativní rozhodnutí, ale pouze o právně nezávazné stanovisko, které je zasíláno účastníkům sporu. OPOS nemůže vydávat závazná rozhodnutí, ani komukoliv nařizovat nějakou povinnost tak, jako to nemůže činit ani veřejný ochránce práv.

Mezinárodní vztahy

Energetický regulační úřad vyvíjí dlouhodobě snahu o posílení ochrany spotřebitele v energetické oblasti v ČR. Za tímto účelem spolupracuje OPOS s obdobnými institucemi v rámci EU, jako je např. NEON (National Energy Ombudsman Network – Síť národních energetických ombudsmanů), CEER (Council of European Energy Regulators – Rada evropských energetických regulátorů) apod.

Hodiny pro styk s veřejností:     Po-Pá 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod. Doporučujeme předchozí telefonickou domluvu.

KONTAKTY

OPOS Energetický regulační úřad Partyzánská 1/7  170 00 Praha 7 E-mail podatelna@eru.cz Kontaktní formulář Telefon 255 715 585 (pouze konzultace)

 

Zdroj: ERÚ