Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

VOLAT LZE I PŘES WIFI

Nejste v dosahu signálu mobilní sítě a potřebujete někomu zavolat? Ještě nemusíte házet flintu do žita, protože je tu ještě jedna možnost: volání přes Wi-Fi. Za příznivých okolností můžete i tuto síť využít pro svá volání, a to jak pro ta odchozí, tak i pro ta příchozí.

byste byli v  dosahu takové Wi-Fi sítě, do které máte právo se připojit, a skrze ni se dostat do Internetu. Další podmínkou je dostatečná kvalita internetové konektivity, kterou takováto síť nabízí, zejména pokud jde o dostatečnou přenosovou rychlost (ale i další kvalitativní parametry, jako například přenosové zpoždění a  pravidelnost přenosu).

Obvykle se jako určité nezbytné minimum uvádí rychlost 100 kbit/s  pro jeden hlasový hovor. Pokud v dosahu takovéto Wi-Fi sítě skutečně jste, může pro vás při‑ padat v  úvahu služba, označovaná jako Voice over Wi-Fi, zkratkou VoWi-Fi. V  ČR ji dnes nabízí již všichni tři mobilní operátoři, právě jako alternativu pro případy, kdy ne‑ jste v dosahu jejich mobilní sítě. Jde o službu, která probíhá stále v jejich režii, a  rozdílem oproti klasickému volání je u ní způsob přenosu hovoru mezi koncovým uživatelem a sítí operátora: místo po rádiové části mobilní sítě, jejíž signál pak vlastně ani nepotřebujete, je příslušná část hovoru přenášena přes onu Wi-Fi síť a veřejný Internet do páteřních částí sítě operátora. Proto zde hodně záleží na kvalitě internetového připojení u Wi-Fi sítě. Vše ostatní je pak u  Voice over Wi-Fi stejné jako u klasického volá‑ ní: druhá strana ani nepozná, že jí voláte nějak jinak. Váš příchozí hovor vidí pod stejným telefonním číslem, na které vám také může volat. Stejná je obvykle i cena hovoru, i když by nemusela,  záleží na cenové politice operátora.

Co bývá omezeno, je volání na tísňové a  další linky (na‑ příklad asistenční), které potřebují znát polohu volajícího. Tu u Voice over Wi-Fi mobilní operátor nezná, protože neví, kde se fyzicky nachází ona Wi-Fi síť, přes kterou uživatel volá (a přes kterou se volání přenáší od volajícího do veřejného Internetu a přes něj do sítě operátora). Stejně tak u  služeb Voice over Wi-Fi ne‑ bývají dostupné služby SMS, MMS. Jde tedy o  poměrně významný rozdíl oproti jinému řešení, označovanému jako Voice over LTE (zkratkou VoLTE), které se často se služ‑ bami Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) plete. V obou případech je totiž část hovoru (mezi volajícím a páteřní čás‑ tí sítě operátora) přenášena jako data, po datové síti, resp. po přenosové cestě určené k přenosu dat. Jenže za‑ tímco v případě VoWi-Fi jde o WiFi síť (a  internetovou konektivitu) v režii někoho jiného, například sa‑ motného volajícího (či jeho zaměstnavatele apod.), v  případě VoLTE jde o přenosovou cestu plně v režii samotného mobilního operátora. Konkrétně, jak již název „Voice over LTE“ napovídá, jde o  přeno‑ sovou cestu, vyhrazenou samotným mobilním operátorem v  jeho LTE síti, a  tudíž i  s  garantovanou průchodností a  přenosovou kapacitou.

Proto také v případě VoLTE dokáže mobilní operátor garantovat kvalitu hovoru, zatímco v případě VoWi‑Fi ji garantovat nedokáže, protože úzkým hrdlem zde může být právě přenos přes Wi-Fi síť, kterou mobil‑ ní operátor nemá ve své režii, a ne‑ dokáže tudíž ovlivnit její kvalitu. Také to ale znamená, že pro vy‑ užití VoLTE musí být volající v dosahu signálu mobilní sítě operátora. Navíc musí jít o  jeho LTE síť (ne‑ stačí jen GSM či 3G síť). To u Voice over Wi-Fi neplatí, tato varianta je využitelná i  mimo dosah sítě mo‑ bilního operátora (a  je tak obvykle i inzerována). Stejná je u  Voice over Wi-Fi a Voice over LTE naopak další nutná podmínka: to, aby mobilní telefon příslušnou technologii podporoval. Protože ani dnes zdaleka ne každý mobilní telefon VoWi-Fi a/nebo VoLTE podporuje. Proto než se pro některou z popisovaných služeb rozhodnete, zjistěte si nejprve, zda si s ní váš mobilní telefon rozumí.

Zdroj: ČTÚ