Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ČÁST INTERNETOVÝCH PRODEJCŮ STÁLE UŽÍVÁ NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY

Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje dodržování zákona o ochraně spotřebitele v oblasti internetového prodeje. V 1. čtvrtletí 2020 provedla 164 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u 142. „Výsledky kontrolní akce potvrdily, že v oblasti internetového prodeje dochází neustále k vysokému počtu porušování práv spotřebitele. Stav za stejné období minulého roku se v podstatě nezměnil. Nedostatky dále přetrvávají zejména u poskytování kompletních informací o výrobcích a službách. Prodávající se často uchylují i k nekalým obchodním praktikám,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 2. ledna do 31. března tohoto roku 164 kontrol, které byly zaměřené na dodržování právních předpisů, především zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v internetových obchodech.

Celkem v této oblasti zjistila 278 případů porušení tohoto zákona. Provozovatelé e-shopů nejčastěji neinformují spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo neposkytují informace související s uplatněním práva reklamace. I nadále obchodníci používají i nekalé obchodní praktiky, jelikož často přetrvávají nedostatky u poskytování kompletních informací o prodávaných výrobcích a službách.

Kontrolní výsledky, i přes zjištěné procento porušení právních předpisů (86,6 %), nelze považovat za skutečný odraz stavu elektronického obchodování v ČR. Kontroly jsou i nadále prováděny po předchozím monitoringu, kdy jsou vybíráni prodejci s možným problémovým sortimentem. Jedná se např. o prodej hraček, prodej výrobků, u kterých je podezření z porušení některých práv duševního vlastnictví, prodej textilních výrobků s podezřením na cizojazyčný popis údajů o materiálovém složení aj.

Součástí kontrol bylo i ověřování dodržování dalších právních předpisů. Z celkového počtu kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů ve 142 případech (86,6 %).

 

     Inspektorát    Počet kontrol Kontroly se zjištěním          Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 5 4 80,0%
Jihočeský a Vysočina 22 21 95,5%
Plzeňský a Karlovarský 12 11 91,7%
Ústecký a Liberecký 17 12 70,6%
Královéhradecký a Pardubický 25 22 88,0%
Jihomoravský a Zlínský 34 27 79,4%
Olomoucký a Moravskoslezský 49 45 91,8%
Celkem 164 142 86,6%

 

 

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele byl porušen nejčastěji, a to celkem ve 278 případech. Konkrétně se jednalo o porušení ustanovení:

  • v 69 případech prodávající porušil povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 65 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících ho v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, o prodávajícím, o právech spotřebitele (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1)
  • v 64 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR (§ 14 odst. 1)
  • v 38 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
  • v 15 případech obchodník porušil ustanovení, které upravuje postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Porušení dalších ustanovení zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno v menším počtu.

  • V 9 případech bylo zjištěno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.
  • V dalších 25 případech bylo prokázáno porušení ostatních obecně závazných právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů v 1. čtvrtletí uložila pravomocně 162 pokut v celkové hodnotě 1 603 500 Kč.

Zdroj: ČOI