Prevence a pomoc seniorům, kteří se stali obětí trestného činu nebo nekalých praktik.

596 111 252

Předváděcí akce

Senioři jsou stále častěji vystavování tlaku ze strany obchodníků, nejrizikovější je osobní nátlak na uzavření smlouvy mimo prostory, které jsou jinak obvyklé k podnikání, a to zejména na předváděcích akcích, na veřejných prezentačních akcích, na ulici nebo přímo u spotřebitele doma .

Důležitou informací je, že od takto uzavřené smlouvy je možné odstoupit do 14 dní, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce pro spotřebitele!  

To platí pokud prodávající písemně upozornil spotřebitele na toto právo odstoupit od smlouvy, jestliže tak prodávající neučinil, má spotřebitel právo odstoupit do 1 roku a 14 dnů od uzavření smlouvy. 

Obsahem tohoto poučení by měly být veškeré podmínky, lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva. Spotřebitel musí od podnikatele obdržet také formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu má usnadnit výkon tohoto práva.

Pokud není obsahem poučení také informace o tom, že spotřebitel nese v případě odstoupení náklady spojené s vrácením zboží, pak tyto náklady podnikatel spotřebiteli musí uhradit.

Veškerá sdělení musejí být jasná a srozumitelná, tzn. musí jim porozumět každý průměrně rozumný člověk. To, zda veškeré informace spotřebitel obdržel, musí prokazovat podnikatel. 

Nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do 1 měsíce.

V případě odstoupení od smlouvy si strany smlouvy vracejí navzájem poskytnutá plnění – spotřebitel prodávajícímu zboží, prodávající spotřebiteli peníze. Od 1. 1. 2014 k tomu stanoví nový občanský zákoník pro obě strany lhůtu 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

POZOR – prodávající není povinen vrátit peníze dříve, než obdrží zboží od spotřebitele nebo spotřebitel alespoň prokáže, že zboží odeslal. KUPUJICÍ MUSÍ ZBOŽÍ VRÁTIT JAKO PRVNÍ

Úpravu smluv takto uzavřených nalezneme v novém Občanském zákoníku v § 1820 a násl. Tento předpis  od 1. 1. 2014 přinesl větší ochranu spotřebitele při nakupování na předváděcích akcích:

– nově se za takovou smlouvu považuje také smlouva, která je sice uzavřena v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, avšak k uzavření došlo bezprostředně poté, co byl spotřebitel osloven mimo tento prostor, např. pokud prodávající osloví, tzv. odchytne potenciálního zákazníka na ulici, pozve jej do prodejny, kde následně dojde k uzavření smlouvy,

nově odstoupení stačí ve 14 denní lhůtě odeslat. Spotřebitel může, ale nemusí využít formulář na odstoupení, který od podnikatele obdržel,

– spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti!

Odstoupit od smlouvy však nelze ve všech případech. Zákon počítá také s určitými výjimkami, které na druhou stranu chrání podnikatele před zneužitím tohoto práva ze strany spotřebitele.

Jedná se zejména o případy, kdy se jedná např. o:

– zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

– zboží, které podléhá rychlé zkáze,

– zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

– CD, pokud je porušen původní obal,

– koupi nemovitosti nebo nájem bytu,

– smlouvu o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů),

– ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

– smlouvu o přepravě osoby,

– smlouvu o zájezdu,

– zdravotní péči, sociální služby,

– koupi prostřednictvím prodejních automatů,

atd.

Některé firmy stále mylně informují spotřebitele o nemožnosti odstoupení v případě smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele (podomního prodejce) za účelem objednávky domů. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy také v tomto případě. 

Vzor pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete uplatit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů – § 1829 NOZ, vyplňte tento formulář a pošlete jej prodávajícímu.

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát

(zde spotřebitel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):


Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)


Datum objednání (*) /datum obdržení (*)


Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


Adresa spotřebitele/spotřebitelů


Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte.